31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 61
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2008

Hierbij bied ik u de Defensie Duurzaamheidnota 2009 aan.1 Deze nota is een vervolg op de Defensie Milieubeleidsnota 2004 (Kamerstuk 29 200 X, nr. 57) en beschrijft het milieubeleid van het ministerie van Defensie voor de periode 2009 tot en met 2012.

Het kabinet Balkenende IV wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving. In het beleidsprogramma van het kabinet is dit vorm gegeven in een aantal ambitieuze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en energievoorzieningzekerheid, duurzaam waterbeheer en het verantwoord en spaarzaam omgaan met grondstoffen. Als onderdeel van het Rijk wil ook Defensie een bijdrage leveren aan dit beleidsprogramma.

Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat het primaire doel van de defensieorganisatie, namelijk operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht, gegarandeerd moet blijven.

Defensie blijft uiteraard voldoen aan de milieuwet- en regelgeving.

De drie belangrijkste thema’s van de Defensie Duurzaamheidsnota 2009 sluiten aan bij het kabinetsbeleid.

• Met 69 000 personeelsleden en veel materieel is Defensie een energie-intensief bedrijf. Energiebesparing en de inkoop en productie van duurzame energie vormen dan ook een speerpunt voor de komende jaren.

• Defensie geeft jaarlijks ongeveer 3 miljard euro uit aan materieel, infrastructuur, goederen en diensten en is daarmee binnen de overheid een van de grootste verwervers. Duurzaam inkopen is daarom een speerpunt. Dit houdt in dat tijdens het verwervingsproces wordt afgewogen welke ongewenste milieueffecten en kosten in de gebruiksfase en bij afstoting kunnen worden verminderd of voorkómen.

• Milieumanagement is een derde speerpunt. Defensie heeft een grote uitvoeringsgerichte organisatie die gericht is op crisisbeheersingsoperaties en de voorbereiding en ondersteuning daarvan. Bij de uitvoering van deze taken dienen de milieubelasting en de daaraan verbonden kosten te worden beheerst. Milieumanagement ondersteunt Defensie bij het invullen van deze verantwoordelijkheden door milieuaspecten structureel en aantoonbaar te betrekken bij de bedrijfsvoering.

Door middel van het jaarverslag van het ministerie van Defensie en de daarin opgenomen bijlage Milieu zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang bij de uitvoering van het milieubeleid.

Ik ben er van overtuigd dat Defensie de komende vier jaar ook op milieugebied weer een goede prestatie zal leveren.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven