Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-X nr. 60

31 700 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009

nr. 60
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2008

Hierbij bied ik u de eerste Strategische Kennis Agenda (SKA) van het ministerie van Defensie aan.1 De Strategische Kennis Agenda dient als uitgangspunt voor het Research & Development plan van Defensie. De SKA omvat zowel de strategische plaatsbepaling van Defensie, gebaseerd op de beleidsnota «Wereldwijd Dienstbaar», als de kennis-, innovatie- en technologiethema’s die voor de gewenste capaciteitenontwikkeling van Defensie van belang zijn.

Op basis van de SKA wordt de onderzoeksprogrammering van Defensie in het vervolg verdeeld over vijf thema’s en vijf velden. De volgende vijf «klantgedreven» thema’s worden onderscheiden:

1. Command & Control (C2) en inlichtingen

2. Network Information and Infrastructure (NII)

3. Wapens en effecten

4. Bescherming

5. Inzet en voortzettingsvermogen

Daarnaast worden vijf velden van onderzoek onderkend die van groot belang zijn voor Defensie, maar waarin het initiatief tot het verrichten van onderzoek bij de kennisinstituten ligt:

1. ICT en cognitive computing

2. Simulatie

3. Menswetenschappen en biotechnologie

4. Geavanceerde materialen en nanotechnologie

5. Microsystemen en robotica

Door bekendmaking van zijn onderzoeksbehoeften en intensiever overleg met nationale en internationale onderzoeksinstellingen, beoogt Defensie vraag en aanbod van kennis zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Ik nodig kennisinstituten, adviesraden en wetenschappelijk onderzoekers dan ook van harte uit om een pro-actieve rol te spelen in de verdere vormgeving van de onderzoeksprogrammering van Defensie.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.