31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 186
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2009

Tijdens het Algemeen Overleg op 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 178) over het advies van de Onderwijsraad inzake Vreemde talen in het onderwijs en de beleidsreactie hierop heb ik u toegezegd na te gaan of de informatie die ik had ontvangen dat alle pabo’s Engels verzorgen, volledig is. Na een inventarisatie onder alle pabo’s komt het volgende beeld naar voren.

Alle pabo’s bieden tijdens de opleiding Engels aan. De studiebelasting voor studenten varieert in vrijwel alle gevallen van 1 tot maximaal 3 ECTS. Op een aantal pabo’s is het Engels onderdeel van andere vakken, maar wordt het wel apart getentamineerd. Daarnaast hebben pabo’s verschillende specialisaties of minors ontwikkeld, waarin Engels wordt aangeboden.

Deze informatie betreft dit studiejaar. Over voorgaande studiejaren heb ik geen navraag gedaan en kan ik u geen informatie geven. Rond de zomer zijn de accreditatierapporten van de NVAO over de pabo’s gereed. Deze zal ik u dan toezenden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven