Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 16

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2008

In mijn brief van 14 november (31 700 IXB, nr. 11) 2008, heb ik aangegeven u voor het eind van dit jaar nader te informeren over het opdrachtgeverschap richting GOB, het bijbehorende mandaat en het lopende gebiedsontwikkelingsproces.

Ik hecht er tevens aan u op de hoogte te stellen van mijn gesprek met de partners in de regio en de afspraken die ik met hen heb gemaakt ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Twente. Over de finesses van het opdrachtgeverschap en het mandaat ben ik nog in gesprek met mijn collega van Financiën.

Opdrachtgeverschap en positie Vliegwiel Twente Maatschappij i.o.

De Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. (VTM) is een samenwerkingsverband tussen Rijk en Regio (Provincie Overijssel en Gemeente Enschedé). Het GOB participeert namens het Rijk in de VTM. Het GOB wordt aangestuurd door het Ministerieel Opdrachtgeversberaad, waarbinnen het opdrachtgevend ministerie het primaire aanspreekpunt is.

Een wijziging in het opdrachtgeverschap van het GOB zal aan de positie van de VTM niets veranderen. De VTM is opdrachtnemer voor het lopende gebiedsontwikkelingsproces, waarin de twee vlekkenplannen, mét en zonder luchthaven, gelijkwaardig worden onderzocht en worden uitgewerkt tot twee businesscases.

Ik heb veel waardering voor het werk dat is verzet door de VTM en heb hen verzocht om zich in te spannen alle partijen aan tafel te houden en dit werk volgens planning voort te zetten. Ik zal me daar ook zelf voor inzetten.

Een snelle marktverkenning voor de vlekkenplannnen, een grote intensiviteit en spoed is komend jaar nodig om medio 2009 een afgewogen keuze te kunnen maken, waarbij ook een beeld bestaat van de marktvraag die er onder ligt.

Strategie van marktbenadering

Om de snelheid op peil te houden heb ik met regionale partners afgesproken dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in nauw overleg met het ministerie van Financiën, een apart traject in gang zet waarin een strategie wordt bepaald en voorbereidingen worden getroffen om over te gaan tot verkoop, erfpacht of een andere constructie wanneer er eind juni een keuze is gemaakt voor één van beide vlekkenplannen.

Dit traject wordt zo ingericht dat informatie over de marktinteresse ook bij het lopende gebiedsontwikkelingsproces, waar nodig, kan en wordt betrokken. Ook kan deze informatie worden gebruikt bij de uitspraken in de luchtvaartnota over het accommoderen van vliegverkeer op regionale velden, waaronder Twente. Er wordt in samenwerking met de partners en in afstemming met het gebiedsontwikkellingsproces binnen de VTM naar dit tussenmoment toe gewerkt.

Verdeling van kosten

Tot slot is er kort gesproken over de kosten die worden gemaakt in het planproces. De plankosten voor het gebiedsontwikkelingsproces worden volgens een verdeling van Rijk 40%, provincie Overijssel 20% en gemeente Enschedé 40% gedragen. De kosten voor het tijdelijk beheer van het gebied zijn voor kosten van het Rijk.

Deze afspraken waren reeds tussen de regionale partners en het rijk overeengekomen en blijven wat mij betreft ongewijzigd. Er zullen wel nog nadere afspraken worden gemaakt over de terugbetaling van de plankosten wanneer het planproces is afgerond en de gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd. Bij de gebiedsontwikkeling streef ik naar een gezonde verhouding tussen het behalen van nationale beleidsdoelen en financiële resultaten.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld over mijn gesprek met de partners in de regio.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings