Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 15

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 15
MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.

Voorgesteld 18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Ministerieel Opdrachtgeversberaad besloten heeft, niet verder te gaan met de exploitatie van de luchthaven Twente gedurende de interim-fase;

constaterende, dat provinciale staten van Overijssel op 26 november jongstleden hebben uitgesproken dat het gebiedsproces dient te worden voortgezet en afgerond en dat op korte termijn de marktverkenning van vlekkenplan A en B dient plaats te vinden;

verzoekt de regering:

– zich in te spannen, het gebiedsproces samen met alle betrokken partijen versneld voort te zetten;

– beide vlekkenplannen in de procedure gelijkwaardig uit te werken en versneld af te wegen en daarover tussentijds bij de Luchtvaartnota, maar in ieder geval voor 31 maart, inzicht te bieden in de voortgang van de uitwerking van deze vlekkenplannen;

– daarbij tevens inzicht te bieden in de voortgang van gesprekken met marktpartijen inzake beide vlekkenplannen, maar zeker inzake de haalbaarheid van een langdurige exploitatie van de luchthaven waarbij door de gegadigde marktpartijen recht gedaan wordt aan de door provinciale staten van Overijssel geformuleerde uitgangspunten;

– een gedragen standpunt in de regio zwaar te wegen;

– voor 15 juni met het Rijk en de regio tot een besluit te komen en de Kamer daarvan onverwijld in kennis te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp

Ten Broeke

Tang