Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-IXB nr. 1

31 700 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

16 september 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Domeinen Roerende Zaken en Domeinen Onroerende Zaken van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2009 worden vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

 (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 4 256 719134 161 781
     
 Beleidsartikelen 4 114 009134 148 645
01Belastingen3 612 9063 612 906131 887 469
02Financiële markten64 93764 93725 578
03Financieringsactiviteiten publiek-private sector9 09112 2201 949 798
04Internationale financiële betrekkingen115 840161 55211 699
05Exportkredietverzekering en investeringsgaranties11 950 319119 763101 250
07Beheer materiële activa105 243105 243167 133
08Begrotingsbeleid37 38837 3885 718
     
 Niet-beleidsartikelen 142 71013 136
09Algemeen137 786137 78613 136
10Nominaal en onvoorzien4 9244 9240

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken en Domeinen Onroerende Zaken behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2009

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Domeinen Roerende Zaken2 2972 000
Domeinen Onroerende Zaken1 4511 020
Totaal3 7483 020
Naam baten-lastendienstBatenLastenSaldo baten en lasten
Domeinen Roerende Zaken13 65913 713– 54
Domeinen Onroerende Zaken21 33521 212123
Totaal34 99434 92569

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Aandeel niet-belastingontvangsten IXB voor 2009 (x € 1000)

kst-31700-IXB-1-1.gif

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2009 (x € 1000)

kst-31700-IXB-1-2.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2009 (x € 1000)

kst-31700-IXB-1-3.gif