31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 71
AMENDEMENT VAN DE LEDEN CRAMER EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201

Ontvangen 18 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Spoorwegen wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 20 mln. vrijgemaakt voor investeringen in internationale/regionale spoorinfrastructuur. Deze uitgaven worden geraamd op artikelonderdeel 13 Spoorwegen. Binnen het artikelonderdeel 13.03 «Aanleg spoorwegen» is dekking gevonden door verlaging van het budget voor het project «Intensivering Spoor in Steden I».

Deze 20 miljoen wordt ingezet ter bevordering van het grensoverschrijdend regionaal spoorvervoer, overwegende dat hiervoor het initiatief ligt bij decentrale overheden, maar het Rijk een rol heeft in ondersteunen en faciliteren. In te zetten voor met name verbindingen die genoemd zijn in de initiatiefnota «Grenzeloos Genoeg(en)?» van de leden Koopmans en Cramer. Met name de verbinding Heerlen-Avantis-Aachen dient in dit kader te worden bezien omdat hiervoor reeds vergevorderd regionale cofinanciering is. Tevens dient het doortrekken van de succesvolle halfuursverbinding Munster/Dortmund-Enschede naar Enschede Drienerlo-Universiteit Twente/Hengelo/Almelo en een reistijdverkorting op dat traject bezien te worden mits er in de (eu)regio voldoende cofinanciering beschikbaar gesteld wordt.

Cramer

Koopmans


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

Naar boven