Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-A nr. 17

31 700 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

nr. 17
AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROEMER EN VENDRIK

Ontvangen 2 december 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 15 000 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 15 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om het tekort aan fietsenstallingen bij stations aan te pakken. Mede gezien de verwachte reizigersgroei neemt het tekort aan fietsenstallingen bij de stations nu alleen maar toe. Met dit amendement kan dit opgevangen worden.

De dekking wordt gevonden in het vertragen of uitstellen van projecten in het kader van de Spoedwet Wegverbreding die enkel leiden tot bredere files in plaats van tot kortere reistijden; artikelonderdeel 12.03 (Aanleg, benutting en planstudie na tracébesluit) wordt hiertoe verlaagd met € 15 mln.

Roemer

Vendrik