31 700
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 17
MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 18 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat meerjarig middelen moeten worden toegevoegd aan de begroting van OCW om de kosten van openbaar vervoer voor mbo-leerlingen onder de 18 jaar verder omlaag te brengen;

– aan de begroting voor Jeugd en Gezin ten behoeve van innovatieve projecten ter bevordering van vrijwilligerswerk door gezinnen en jongeren, en;

– aan de begroting van BZK om in samenwerking met de VNG een vrijwilligersverzekering mogelijk te maken;

– en aan de begroting voor Jeugd en Gezin ten behoeve van de gezinsvoogdij, omdat de meest kwetsbare kinderen gebaat zijn bij een snelle toewijzing van een gezinsvoogd en bij voldoende tijd voor begeleiding;

overwegende, dat dekking voor deze maatregelen kan worden gevonden in het overzicht dekking coalitievoorstellen APB 2009;

verzoekt de regering deze voorstellen uit te werken en de Kamer over de uitvoering hiervan voor de algemene financiële beschouwingen te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Geel

Hamer

Overzicht dekking coalitievoorstellen APB 2009

INTENSIVERINGEN200920102011structureel
Impuls basisinfrastructuur cultuur10101010
Wijken    
 Concierges10101020
 Wijkverpleegkundigen101010 
Beroepsonderwijs    
 Schoolmaatschappelijk werk (schooluitval MBO)15151515
 Uitbreiding experiment sport op MBO5550
Aanzet reductie kosten ov minderjarige MBO-ers15303030
Impuls Vrijwilligerswerk1010104
Investering gezinsvoogdij510100
Ruimtelijk-economisch: regionale infrastructuur*, gebiedsontwikkeling, kwartiermaken Veerman6055500
Totaal intensiveringen14015515079
DEKKING200920102011structureel
Incidentele opbrengsten staatsdeelnemingen9274610
Inperking inhuur externen23303838
Boetekoppeling0262626
Taakstelling subsidies25252525
Totaal dekking14015515089

* Zoals: de N18 bij Varsseveld (18 mln), de N57 tussen Middelburg en de Oosterscheldekering (15 mln), de buitenring Parkstad (15 mln) en de nieuwe sleutelprojecten bij Utrecht Centraal (3,5 mln).

Naar boven