31 700
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 15
MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 18 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het beroepsonderwijs de financiële mogelijkheid te geven om schooluitval tegen te gaan door uitbreiding van het school-maatschappelijk werk (15 mln. structureel) en om experimenten met sport op het mbo te starten (5 mln. per jaar tot en met 2011);

verzoekt de regering de wijkaanpak extra te verbreden en financieel te ondersteunen door bestaande verzoeken van scholen voor conciërges te honoreren (10 mln. structureel) en door in het kader van het Actieplan Beter (t)huis in de buurt het aantal wijkverpleegkundigen uit te breiden, te beginnen in de 40 wijken (10 mln. structureel);

verzoekt de regering de basisinfrastructuur van cultuur extra te versterken door 10 mln. te bestemmen;

verzoekt de regering het bovenstaande uit te werken, de Kamer over de uitvoering hiervan voor de algemene financiële beschouwingen te berichten en voor de financiële dekking hiervan de bijlage te gebruiken die namens de coalitiefracties is overhandigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Slob

Van Geel

Overzicht dekking coalitievoorstellen APB 2009

INTENSIVERINGEN200920102011structureel
Impuls basisinfrastructuur cultuur10101010
Wijken    
 Concierges10101020
 Wijkverpleegkundigen101010 
Beroepsonderwijs    
 Schoolmaatschappelijk werk (schooluitval MBO)15151515
 Uitbreiding experiment sport op MBO5550
Aanzet reductie kosten ov minderjarige MBO-ers15303030
Impuls Vrijwilligerswerk1010104
Investering gezinsvoogdij510100
Ruimtelijk-economisch: regionale infrastructuur*, gebiedsontwikkeling, kwartiermaken Veerman6055500
Totaal intensiveringen14015515079
DEKKING200920102011structureel
Incidentele opbrengsten staatsdeelnemingen9274610
Inperking inhuur externen23303838
Boetekoppeling0262626
Taakstelling subsidies25252525
Totaal dekking14015515089

* Zoals: de N18 bij Varsseveld (18 mln), de N57 tussen Middelburg en de Oosterscheldekering (15 mln), de buitenring Parkstad (15 mln) en de nieuwe sleutelprojecten bij Utrecht Centraal (3,5 mln).

Naar boven