31 597 Werkprogramma van de commissie voor de Rijksuitgaven

Nr. 7 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2014

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar werkprogramma de ambitie uitgesproken zich in te zetten voor de versterkte controle en verantwoording van Europese middelen. Tevens heeft de commissie aandacht voor de ontwikkelingen op het terrein van begrotingsdiscipline en macro-economisch toezicht, zoals dat vorm krijgt in het Europees Semester. Tijdens haar procedurevergadering op 12 december 2013 besloten tot het instellen van een werkgroep1 om te komen tot het voorliggende rapport over het parlementair budgetrecht in Europees perspectief.

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering op 4 september 2014 ingestemd met het overnemen van het bijgevoegde rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen2. Onder dankzegging aan de leden van de werkgroep brengt de commissie dit rapport onder de aandacht van de Kamer.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Harbers

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven, Groen


X Noot
1

In deze werkgroep hebben, tot en met de afronding van het rapport, de volgende leden deelgenomen: Aukje de Vries (voorzitter, VVD), Yasemin Cegerek (PvdA), Eddy van Hijum (CDA).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven