Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031568 nr. 61

31 568
Staatkundig proces Nederlandse Antillen

nr. 61
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

Op 9 december vond op Sint Maarten een vergadering van de politieke stuurgroep Staatkundige Veranderingen plaats. Vanwege het agendapunt over de politie nam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deel aan de besprekingen. Tijdens het overleg zijn afspraken gemaakt over onder het Gemeenschappelijk Hof, het openbaar ministerie, politie, de toetsing van de overheidsapparaten en over een aantal punten inzake de schuldsanering. In het bijzonder wil ik u in deze brief een toelichting geven op de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de politie en ten aanzien van de toetsing, voor het overige verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde besluitenlijst.1

Een adequate inrichting van de politiekorpsen op de eilanden en van de gemeenschappelijke voorziening politie is voor Nederland cruciaal voor de staatkundige veranderingen. Afgesproken is dat indien de toetsing van de politieorganisatie daartoe aanleiding geeft, de inrichtingsplannen direct zullen worden uitgewerkt in plannen van aanpak zoals bedoeld in de Amvrb «samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten». Over de Amvrb en het monitoringsregime spraken wij eerder uitgebreid met elkaar tijdens het algemeen overleg op 15 en 28 oktober 2009.

Voor wat betreft de totstandkoming van de gemeenschappelijke voorziening politie (GVP) lijkt het vertrouwen gerechtvaardigd dat er overeenstemming kan worden bereikt over de nadere inrichting van de GVP. Er is afgesproken dat uiterlijk op 31 januari 2010 een volledig uitgewerkt voorstel voor een inrichtingsplan van de GVP wordt aangeboden. Dit inrichtingsplan zal eveneens voorzien zijn van een financiële paragraaf, en gerelateerd zijn aan de inrichtingsplannen van de politiekorpsen van Curaçao, Sint Maarten en de BES. Als vertrekpunt voor het inrichtingsplan zal een eerste aanzet voor een indicatief jaarplan worden gebruikt dat is opgesteld door het Land Nederlandse Antillen. Medio februari kan dan besluitvorming plaatsvinden over de precieze invulling van de GVP.

Een tweede punt dat ik onder uw aandacht wil brengen is de toetsing van de overheidsapparaten. Zoals bekend is in de RTC van december 2008 afgesproken dat het aangevulde presidium van de voorbereidingscommissie-RTC.de toetsing zal voorbereiden. Over de invulling van de toetsing zijn afspraken gemaakt aan de hand van een concept-plan van aanpak. De toetsing zal starten met een assessment van de implementatie- en organisatieplannen door Curaçao en Sint Maarten zelf. Onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Secretaris van de RTC (de secretaris-generaal van het ministerie van AZ) zullen deskundigen deze assessments beoordelen en waar nodig aanvullend onderzoek doen. Na deze fase zullen de deskundigen ten behoeve van het aangevulde presidium ook de feitelijke organisaties toetsen. De voorzitter van de RTC, de minister-president, zal het plan van aanpak, waarin deze procedure is uitgewerkt, vaststellen en aan de landen en aan Curaçao en Sint Maarten aanbieden. Hierna zal ik het plan van aanpak op mijn beurt aan u aanbieden.

En marge van de politieke stuurgroep heb ik, zoals aan u toegezegd op 2 december, met de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen gesproken over het zogenaamde Brooks Tower akkoord. Ik heb in dit gesprek de zorgen van Nederland over de uitvoering en handhaving overgebracht. Afgesproken is dat zij periodiek aan Nederland zal rapporteren over de uitvoering van het Brooks Tower-akkoord. De rapportages zullen aanleiding kunnen zijn voor nader overleg tussen de landen. Voorts is afgesproken dat door Nederland zal worden bezien of en op welke wijze personeel van de Koninklijke Marechaussee ter beschikking kan worden gesteld ten behoeve van de handhavingsaspecten van de uitvoering van dit akkoord.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.