Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931568 nr. 6

31 568
Staatkundig proces Nederlandse Antillen

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2008

Hierbij bied ik u aan het rapport dat de onderwijsinspectie heeft opgesteld over het onderwijs op de BES-eilanden1.

De komende omvorming van het Land Nederlandse Antillen zal ertoe leiden dat per 15 december 2010 de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam deel gaan uitmaken van Nederland. Ter voorbereiding op die omvorming heb ik de onderwijsinspectie gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van het onderwijs op de eilanden. Dit verzoek vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat vanaf de eerdergenoemde datum de bewindslieden van OCW (eind-)verantwoordelijk zullen zijn voor onderwijs (en andere OCW-terreinen) op de BES. Die verantwoordelijkheid berust thans nog bij het Land Nederlandse Antillen.

Door de Ministerraad is al eerder het onderwijs aangewezen als één van de terreinen waarvoor met voorrang een verbeteractie zou moeten worden opgezet. Het rapport van de onderwijsinspectie geeft aan dat de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de BES reden is tot zorg. Met vertegenwoordigers van de eilanden zijn in het kader van de zogenaamde «BES-week» afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor een verbeterplan dat nu met voortvarendheid zal worden opgepakt. Eerder heeft het kabinet voor dit verbeterplan extra financiële middelen ter beschikking gesteld. In de jaren 2009 en 2010 zal hiermee een aantal verbeteracties worden gerealiseerd dat tot doel heeft een aanmerkelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. Niet alle tekortkomingen kunnen vermoedelijk in de komende twee jaar geheel worden verholpen. Eind 2010 zullen we opnieuw de stand van zaken opmaken en u daarover informeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.