Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931568 nr. 207

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 207 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2018

Hierbij stuur ik u het Bestuursakkoord Bonaire 2018–20221 toe dat op 14 november jl. op Bonaire is afgesloten. In het Bestuursakkoord staan afspraken tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk om gezamenlijk voortgang te boeken op de beleidsprioriteiten die voor de inwoners van Bonaire van cruciaal belang zijn.

Er zijn afspraken gemaakt over goed bestuur, goed financieel beheer en het versterken van de uitvoeringskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ook zijn er afspraken gemaakt over thema’s die zowel het Openbaar Lichaam Bonaire als het Rijk belangrijk vinden, zoals armoedebestrijding, sociale woningbouw, wegen en kinderopvang. Tevens zijn er afspraken gemaakt hoe uitvoering wordt gegeven aan projecten en wie welke bijdrage levert binnen welke termijn.

In mijn brief, die ik u naar aanleiding van mijn bezoek aan Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius zal doen toekomen, zal ik nader ingaan op de totstandkoming van het Bestuursakkoord. Daarin zal er aandacht zijn voor het proces, de gesprekken met bestuurders en de Eilandsraad en het uitgesproken vertrouwen om op basis van gedeelde verantwoordelijkheid tot verbeteringen voor de inwoners van Bonaire te komen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl