31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2015

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld in de brief van 4 juni 2015 over de scholengemeenschap Bonaire (SGB).

Slaagpercentages

Naar aanleiding van de slaagpercentages die het bestuur van de SGB mij heeft toegezonden, kan ik u het volgende melden over het schooljaar 2014/2015.

Tabel 1. Overzicht geslaagde leerlingen in het schooljaar 2014/2015
 

Totaal aantal examen leerlingen

Geslaagd 1e tijdvak

Geslaagd 2e tijdvak

Totaal aantal geslaagde leerlingen

%

Vwo

18

11

3

14

70%

Havo

50

26

8

34

68%

TL

64

35

7

42

66%

KB

49

26

12

38

76%

BB

44

28

11

39

89%

Bron: Opgave van de SGB

Tabel 2. Slaagpercentages van de afgelopen jaren.
 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Vwo

72%

56%

70%

Havo

64%

71%

68%

TL

71%

57%

66%

KB

56%

54%

76%

BB

54%

75%

89%

Bron: 2012/2013 Inspectie van het Onderwijs, 2013/2014, voor vwo havo: de SGB, voor tl, kader en basis: Inspectie van het Onderwijs, 2014/2015 SGB.

In vergelijking met het schooljaar 2013/2014 is er sprake van een forse stijging van het slaagpercentage op het vwo, de tl, de kb en de bb. De havo laat een lichte daling zien. Gelet op alle ontwikkelingen die het afgelopen jaar plaats hebben gevonden, weliswaar op bestuursniveau, is het goed om te zien dat het de leerlingen en de leerkrachten is gelukt om op hogere slaagpercentages uit te komen. Het is nog steeds niet realistisch dat de slaagpercentages volgend jaar op Nederlands niveau liggen. Daarvoor moet nog te veel gebeuren en is de achterstand van de SGB nog te groot. Daarnaast blijven de fluctuaties in de slaagpercentages groot, vanwege het geringe aantal leerlingen.

Bestuur SGB

De verbetering van de onderwijskwaliteit is voor een belangrijk deel afhankelijk van een daadkrachtig bestuur. Bestuurlijk is er het afgelopen jaar veel veranderd op de SGB. Kortheidshalve geef ik een overzicht van de ondernomen acties.

  • In januari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) een rapport over het bestuurlijk handelen opgesteld. De inhoud van het rapport was aanleiding voor het mogelijk geven van een aanwijzing.

  • Alvorens een aanwijzing te geven, is per 2 maart 2015 een voornemen tot aanwijzing verstuurd.

  • Dit voornemen heeft tot gevolg gehad dat in april 2015 nieuwe bestuurders zijn aangetreden.

  • In het Algemeen Overleg over Onderwijs in Caribisch Nederland op 23 april 2015 (Kamerstuk 31 568, nr. 164) heb ik met uw Kamer gesproken over het net aangetreden bestuur van de SGB. Ik heb te kennen gegeven dat een adviescommissie mij zou adviseren over de vraag of het bestuur van de SGB in deze samenstelling geschikt was voor de belangrijke en complexe taak waarvoor zij staat.

  • Ik heb u bij brief 22 mei 2015 (Kamerstuk 31 568, nr. 162) geïnformeerd over de uitkomsten van de adviescommissie. Op basis van het advies heb ik het bestuur van de SGB laten weten welke acties ik verlang. Deze brief is als bijlage bij mijn brief van 22 mei 2015 aan u gezonden.

  • De SGB heeft per 29 augustus 2015 een voltallig bestuur bestaande uit vijf personen.

  • Het bestuur heeft het door mij gevraagde actieplan opgesteld. In eerste instantie zonder begeleiding van het programma «leren verbeteren». Pas eind september 2015 heeft een uitgebreid overleg plaatsgehad. Ik heb het bestuur nogmaals dringend verzocht gebruik te maken van de ervaring en expertise van dit programma.

Met de nieuwe samenstelling van het bestuur is in potentie de benodigde expertise aanwezig om de belangrijke en complexe taak waarvoor het staat vorm te geven. Ik zet het voornemen tot aanwijzing daarom niet om in een definitieve aanwijzing. Het bestuur moet zich nog wel bewijzen. De inspectie zal de komende periode intensief toezicht blijven houden op het bestuurlijk handelen en de kwaliteitsontwikkeling van de SGB.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven