31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2015

Hierbij zend ik u ter informatie het plan van aanpak St. Eustatius1 welke is opgesteld onder leiding van de Rijksvertegenwoordiger en gegeven de aanwijzing van 10 juni 2015. Dit plan van aanpak heb ik ter agendering en implementatie toegezonden aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam St. Eustatius.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven