Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831568 nr. 1

31 568
Staatkundig proces Nederlandse Antillen

nr. 1
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2008

Van 7 tot en met 10 juli 2008 heb ik een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Antillen. Aanleiding hiervoor was de vergadering van de politieke stuurgroep over de consensusrijkswet Politie.

Daarnaast heb ik de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bezocht om met de bevolking te spreken over de staatkundige hervormingen voor deze eilanden en wat die veranderingen voor de burgers op die eilanden betekenen. Met deze brief informeer ik u hierover.

Tevens bied ik u mede namens de Minister van Justitie, de vierde periodieke rapportage over de voortgang van het staatkundig proces Nederlandse Antillen aan1.

Politieke stuurgroep

Op 9 juli jl. heb ik met de delegaties van het land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten in een politieke stuurgroep overleg gevoerd over de toekomstige politieorganisatie. Het betrof hier een verkennend gesprek over de invulling van de afspraken over de samenwerking op het gebied van de politie tussen de toekomstige landen Curaçao en Sint Maarten en Nederland (BES-eilanden).

De positie en organisatie van de gemeenschappelijke diensten van de politie worden bij consensusrijkswet geregeld, eenduidig aangestuurd en hebben een door de Rijksministerraad vastgestelde begroting. Dit is afgesproken in de Slotverklaring van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van Curaçao en Sint Maarten van 2 november 2006 (C9). Deze afspraken moeten gestalte krijgen in een consensusrijkswet Politie, waarin zal worden vastgelegd welke taken aan die gemeenschappelijke diensten worden toebedeeld. Uit het overleg kwam duidelijk naar voren dat de visies hierover nog uiteenlopen. Er is afgesproken hier binnenkort verder over te spreken.

De Nederlandse inzet is om in het belang van een kwalitatief voldoende politiezorg te komen tot een goede samenwerking tussen de korpsen, zowel geïnstitutionaliseerd in één of meer gemeenschappelijke diensten, als op basis van samenwerkingsafspraken. De Nederlandse inzet is verder dat de samenwerkingsgebieden en -vormen in de consensusrijkswet politie worden vastgelegd. Tevens zal moeten worden gewaarborgd dat de gemeenschappelijke diensten met voldoende bevoegdheden en middelen worden uitgerust en dat deze op een eenduidige wijze worden aangestuurd.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In het voorjaar heb ik met de bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba afgesproken om gezamenlijk een aantal bijeenkomsten te organiseren op de eilanden teneinde bij te dragen aan de kennis onder de bevolking van de toekomstige staatkundige veranderingen en de gevolgen daarvan voor de burgers.

De bestuurders gaven aan dat er veel vragen leven bij de bevolking. Dit is ook gebleken uit de voorlopige conclusies van een belevingsonderzoek dat dit voorjaar op mijn verzoek is uitgevoerd op deze eilanden. In dit onderzoek is bezien op welke wijze de bevolking van Saba, Sint Eustatius en Bonaire over de door hen aan te geven aspecten van het staatkundig proces willen worden geïnformeerd. Ik zal de resultaten van dit onderzoek gebruiken om, in samenwerking met de bestuurscolleges, een voorlichtingsbeleid voor de bevolking te ontwikkelen ten aanzien het BES-traject. Wanneer het eindrapport van het onderzoek beschikbaar komt, zal ik u hierover informeren.

Op Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn op 8 en 10 juli jl. openbare publieksbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de betreffende bestuurscolleges. Van deze bijeenkomsten zijn videoregistraties gemaakt voor mensen die niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn en toch kennis willen nemen van de informatie. Deze opnames worden via de lokale tv-stations uitgezonden. De bijeenkomsten zijn goed bezocht, de sfeer was goed en er werden veel vragen gesteld en op een constructieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld. Op Saba waren ongeveer 150 mensen aanwezig, op Sint Eustatius 100, en op Bonaire ruim 500.

Veel van de vragen die werden gesteld hadden betrekking op veranderingen in de persoonlijke levenssfeer en eigen identiteit van de gemeenschap. Er werden vragen gesteld over de toekomstige belastingen, de euro en de kosten van onderwijs. Maar ook de instructietaal van het onderwijs en de zorgen om een ongebreidelde toestroom van immigranten behoren tot de aandachtspunten. Het is duidelijk dat de bijeenkomsten bijdragen aan een beter inzicht van de bevolking op het proces en ook het draagvlak voor het staatkundig proces versterkt. Ik ben voornemens een actieve rol in de voorlichting van de bevolking van deze drie eilanden op me te blijven nemen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.