Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931567 nr. 20

31 567
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN SPIES EN SPEKMAN

Voorgesteld 6 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat laaggeletterdheid een fors probleem is en dat de aanpak daarvan het meest effectief kan plaatsvinden zolang mensen nog aan het reguliere onderwijs deelnemen;

overwegende, dat nu in verhouding een fors deel van het budget ter bestrijding van laaggeletterdheid aan educatietrajecten voor volwassenen wordt besteed;

overwegende, dat het gewenst is, te bezien hoe een deel van het budget voor volwasseneneducatie ingezet kan worden in het mbo, om op die manier laaggeletterdheid beter te kunnen voorkomen;

constaterende, dat dit consequenties heeft voor de omvang van de middelen die via het participatiebudget beschikbaar komen, de daarvoor te leveren prestaties en de omvang van de bestedingsverplichting voor de roc’s;

verzoekt de regering een voorstel uit te werken waarin 50 mln. uit het educatiebudget wordt ingezet ten gunste van taal en rekenen in het mbo en de Kamer hierover voor behandeling van de onderwijsbegroting voor 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Spekman