Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931567 nr. 18

31 567
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID SPIES C.S.

Ontvangen 6 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 8 worden na onderdeel A tweede onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 1.3.1, eerste lid, komt met ingang van 1 januari 2010 te luiden:

1. Aan regionale opleidingencentra worden opleidingen beroepsonderwijs verzorgd en kunnen opleidingen educatie worden verzorgd.

Ab

Artikel 1.3.1, derde lid, vervalt met ingang van 1 januari 2011 onder vernummering van het vierde lid tot het derde lid.

II

In artikel 8 wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ac

Artikel 1.4a.1, derde lid, vervalt met ingang van 1 januari 2011, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot het derde tot en met zesde lid.

III

In artikel 8, onderdeel E, wordt in artikel 2.3.3 de zinsnede «jaarlijks voor 1 november ten behoeve van het daaropvolgende jaar» vervangen door: voor 1 november 2010 ten behoeve van het kalenderjaar 2011.

IV

In artikel 8 wordt na onderdeel E een onderdeel Ea ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 2.3.3 vervalt met ingang van 1 januari 2011.

V

In artikel 8, onderdeel F, komt artikel 2.3.4, eerste lid, te luiden:

1. Tot 1 januari 2011 berust in afwijking van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht de betaling van de bedragen aan de regionale opleidingencentra voor opleidingen educatie op een door het college met het bevoegd gezag van het desbetreffende regionale opleidingencentrum gesloten overeenkomst of overeenkomsten. De titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing.

VI

In artikel 8 wordt na onderdeel F een onderdeel Fa ingevoegd, luidende:

Fa

Artikel 2.3.4 vervalt met ingang van 1 januari 2011.

VII

In artikel 8 wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 6a.1.2,eerste lid, onderdeel b, wordt met ingang van 1 januari 2011 de zinsnede «artikel 1.4a.1, zesde lid» vervangen door: artikel 1.4a.1, vijfde lid.

VIII

Artikel 8, onderdeel J, komt te luiden:

J

Artikel 8.1.1, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede zin vervalt, indien bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet participatiebudget wordt bepaald dat het bedrag dat, op grond van het eerste lid van dat artikel, besteed moet worden aan opleidingen educatie geheel mag worden besteed aan inburgerings-, taalkennis- of re-integratievoorzieningen.

2. De tweede zin vervalt met ingang van 1 januari 2010.

3. De derde zin vervalt met ingang van 1 januari 2011.

IX

Artikel 8, onderdeel L, vervalt.

X

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a. Wijziging Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

De Wet verzelfstandiging Informatiseringbank wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9a, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, wordt «toekenning van bedragen aan instellingen, bedoeld in artikel 2.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door: toekenning van uitkeringen, bedoeld in artikel 2 van de Wet participatiebudget, aan instellingen.

B

In artikel 9b, eerste lid, onderdeel d, wordt «op grond van artikel 2.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs bedragen zijn toegekend» vervangen door: op grond van artikel 2 van de Wet participatiebudget uitkeringen zijn toegekend.

C

In artikel 9e, zevende lid, onderdeel b, wordt «toekenning van bedragen aan instellingen, bedoeld in artikel 2.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs» vervangen door: toekenning van uitkeringen, bedoeld in artikel 2 van de Wet participatiebudget, aan instellingen.

XI

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1.  Het tweede lid komt te luiden:

2. In 2010 wordt het deel van de uitkering dat het college ontvangt voor het kalenderjaar 2010 op basis van de verdeelsleutel, bedoeld in artikel 2, vierde lid, voor het bedrag dat door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap beschikbaar is gesteld, besteed bij regionale opleidingencentra.

2. In het derde lid vervalt de zinsnede «of tweede».

3. Het vierde en vijfde lid vervallen.

Toelichting

Het is wenselijk om in het wetsvoorstel een aantal keuzes scherper te maken en vast te leggen. Om die reden voorziet dit amendement in een volledige ontschotting van de middelen voor re-integratie, educatie en inburgering per 1 januari 2010. Ook wordt vastgelegd dat de verplichte aanbesteding bij ROC’s per 1 januari 2011 vervalt. Door deze keuzes nu te maken en vast te leggen kunnen alle betrokken partijen zich hierop voorbereiden.

Spies

Spekman

Ortega-Martijn