Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931567 nr. 15

31 567
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. 11 EN 131

Ontvangen 3 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. In aanvulling op het eerste en tweede lid kan het college re-integratievoorzieningen aanbieden aan personen van 16 of 17 jaar oud waarvoor de leerplicht of kwalificatieplicht nog geldt, voor zover deze re-integratievoorzieningen voorzien in de kosten van ondersteuning die nodig zijn bij een leer-werktraject.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het participatiebudget inzetbaar is voor jongeren van 16 of 17 jaaroud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Voor jongeren vanaf 18 jaar en jongeren onder de 18 jaar zonder kwalificatieplicht is dit al mogelijk. Voor jongeren onder de achttien jaar waarvoor de kwalificatieplicht wel geldt is dit niet mogelijk. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt met dit amendement de mogelijkheid geboden eventuele ondersteuningskosten die nodig zijn bij leerwerktrajecten te financieren. Het amendement is er op gericht extra ondersteuning, te weten begeleiding op of naar een leerwerktraject, te kunnen bieden aan jongeren die anders zouden uitvallen. De financiering van de scholingscomponent van een leerwerktraject kan in deze gevallen niet uit het participatiebudget plaatsvinden, evenals de financiering van de loonkosten of andere tegemoetkomingen, zoals een stagevergoeding.

Om dit alsnog mogelijk te maken wordt aan artikel 3 een lid toegevoegd waarin wordt geregeld dat in aanvulling op het eerste lid het college re-integratievoorzieningen kan aanbieden aan personen van 16 of 17 jaar oud waarvoor de leerplicht of kwalificatieplicht nog wel geldt, voor zover deze re-integratievoorzieningen voorzien in de kosten van ondersteuning die nodig is bij een leer-werktraject.

Karabulut

Spekman

Spies

Ortega-Martijn


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de toelichting en ondertekening.