Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931567 nr. 11

31 567
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 3 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. In aanvulling op het eerste en tweede lid kan het college re-integratievoorzieningen aanbieden aan personen van 16 of 17 jaar oud waarvoor de leerplicht of kwalificatieplicht nog geldt, voor zover deze re-integratievoorzieningen voorzien in de kosten van ondersteuning die nodig zijn bij een leer-werktraject.

Toelichting

Dit amendement leidt ertoe dat het participatiebudget ook ingezet kan worden ten behoeve van jongeren onder de 18 jaar die nog niet aan de kwalificatieplicht of leerplicht hebben voldaan of daarvoor geen vrijstelling hebben gekregen. Met dit amendement kunnen jongeren onder de 18 jaar bij dreigende schooluitval, de ondersteuning krijgen vanuit het participatiebudget bij het afronden van hun opleiding. Door de inzet van het participatiebudget voor een kwetsbare groep leerlingen kan schooluitval en werkeloosheid worden voorkomen evenals mogelijke kosten voor deze groep op latere leeftijd.

Karabulut