Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931567 nr. 10

31 567
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)

nr. 10
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2008

Achtergrond

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel participatiebudget (Kamerstuk 31 567, nr. 3) is aangegeven dat wanneer bestuurlijke afspraken over educatie met gemeenten zijn gemaakt de specifieke oormerking voor educatie komt te vervallen.

Op 11 juli hebben VNG en Rijk een onderhandelaarsakkoord over bestuurlijke afspraken educatie gemaakt. Uitgangspunt bij de formulering van deze macroambities was dat de inspanningen op het gebied van educatie gehandhaafd bleven op het niveau dat gold vóór de komst van het Participatiebudget. Daarbij is afgesproken dat de trajecten basiseducatie vooral gericht zullen zijn op het verwerven van basisvaardigheden, met name het alfabetiseren van werkenden en niet-werkenden in het licht van het convenant met sociale partners over de structurele aanpak van laaggeletterdheid in het bedrijfsleven en de samenleving.

Bij het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat het draagvlak voor de bestuurlijke afspraken zal worden getoetst zowel aan de zijde van het Rijk als aan de zijde van de VNG. Afgelopen zomer heeft de VNG haar achterban geraadpleegd over de voorgestelde macroambities ten aanzien van de educatieprestaties na invoering van het Participatiebudget. Tevens heeft de afgelopen maanden raadpleging van diverse partijen door het Rijk plaatsgevonden om het draagvlak te toetsen.

In de schriftelijke ledenraadpleging door de VNG stemde een (gewogen) meerderheid van gemeenten in principe in met deze bestuurlijke afspraken. Drie van de vier grote gemeenten hebben tegengestemd. Daarom is in het kader van de draagvlaktoetsing van de zijde van het Rijk overleg gevoerd met de G4. Immers een groot deel van de educatieambities moet in deze steden worden gerealiseerd. In het aparte overleg met de G4 is gepoogd tot een aanvullend convenant te komen. Amsterdam had eerder aangegeven niet mee te willen doen aan een convenant specifiek voor de educatie, maar wel aan een convenant waarin afspraken zouden worden gemaakt over het hele participatiebudget.

Met Den Haag, Rotterdam en Utrecht is overleg gevoerd, maar dit heeft niet geleid tot instemming van Den Haag en Rotterdam.

Conclusie

Gezien het belang van de G4 voor het realiseren de landelijke doelstellingen en de mening van drie van hen in dezen, concluderen wij dat er op dit moment onvoldoende draagvlak bestaat voor de educatiedoelstellingen. Dit betekent dat het budget dat wordt ingebracht door de minister van OCW in het participatiebudget vooralsnog nog geoormerkt zal zijn voor besteding aan educatiedoeleinden.

De komende tijd zal benut worden voor verder overleg om het draagvlak voor de educatiedoelstellingen te borgen, zodat zo spoedig mogelijk de oormerking voor educatie kan komen te vervallen.

Mede namens minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb