Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131560 nr. 32

31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2011

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Kraken en leegstand is door het lid Anker een motie ingediend die de regering verzoekt in overleg te treden met de gemeenten om hen te wijzen op de kansen die het nieuwe leegstandinstrumentarium biedt en te bevorderen dat gemeenten werk maken van een actief leegstand beleid (Tweede Kamer, 2009–2010, 31 560, nr. 26). Deze motie is op 15 oktober 2009 door uw Kamer aangenomen.

Over de uitvoering van deze motie is het volgende te melden.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is verzocht een Handreiking leegstandbeleid te maken. De VNG heeft daarmee ingestemd. Op 30 maart 2011 heeft de VNG deze handreiking «Leegstand te lijf» gepresenteerd op een symposium te Utrecht. Het symposium was uitstekend bezocht, onder meer door ongeveer 70 mensen die gemeenten vertegenwoordigden. De handreiking is alleen digitaal «verschenen» en is te vinden op http://www.vng.nl/leegstandtelijf.

U treft de handreiking tevens als bijlage aan1. Zowel aan de handreiking als aan het symposium is door mijn ministerie financieel bijgedragen.

Begin 2012 zal worden bezien in hoeverre gemeenten het ontwikkelen van leegstandbeleid voortvarend hebben opgepakt. U wordt daarover geïnformeerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.