Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931536 nr. 8

31 536
Evaluatie Natuurwetgeving

nr. 8
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN JAGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 2 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het eindrapport «Over wetten van de natuur. Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies» gesteld wordt dat de wettelijke bescherming een belangrijk en succesvol instrument is;

overwegende, dat de Natuurbalans 2008 wederom een achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland constateert;

constaterende, dat uit het eindrapport blijkt dat de evaluatie van de natuurwetgeving vooral een vervolg is op trajecten die in het verleden in gang gezet zijn om de wetgeving en uitvoeringspraktijk van met name het soortenbeleid zo goed mogelijk op orde te brengen en burgers en bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren;

van mening, dat ook de verbetering van de bescherming van de natuur een uitgangspunt zou moeten zijn;

verzoekt de regering te komen met een evaluatie gericht op de effecten van de huidige wetgeving op de verbetering van de natuur en biodiversiteit, en deze spoedig aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Jager