Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231536 nr. 13

31 536 Evaluatie Natuurwetgeving

Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2012

Hierbij bied ik u het rapport «Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving» aan.1

Dit rapport is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR. Hiermee geef ik invulling aan de verzoeken van de vaste commissie van EL&I van 8 november en 22 december 2011.

In mijn brief van 25 november 2011 (Tweede Kamer, 2011–2012, 31 536, nr. 12) heb ik uw Kamer laten weten op welke wijze ik gebruik zal maken van de uitkomsten van dit rapport. Het rapport is betrokken bij het opstellen van het wetsvoorstel Wet natuur. Ik verwacht het wetsvoorstel in het voorjaar van 2012 in te dienen bij uw Kamer.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.