31 532 Voedingsbeleid

Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN DE LANGE EN KOOPMANS

Voorgesteld 10 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Verenigde Staten, de G20, de Europese Commissie, de FAO, en de speciaal rapporteur van de VN over het recht op voedsel, aangeven dat er mogelijkerwijs een verband bestaat tussen toenemende speculatie op de grondstoffenmarkten en hogere grondstoffenprijzen;

overwegende dat de Europese Commissie en de G20 hebben aangegeven dat de grondstoffenderivatenmarkten transparanter en stabieler moeten worden en hebben afgesproken waar mogelijk een lijn te trekken bij het hervormen van de financiële sector;

overwegende dat de Verenigde Staten met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) over instrumenten en verplichtingen beschikken en met een mandaat marktverstorende speculatie tegen kunnen gaan;

verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor versterking van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en Regulation (MiFIR), zodat deze op de gebieden van (1) transparantievereisten, (2) sterk en onafhankelijk toezicht door de relevante Europese instituties en (3) ex-antepositielimieten niet onder doen voor de reeds bestaande Amerikaanse vereisten, zoals vastgelegd in de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor aanvang van het zomerreces een brief te sturen met daarin een verslag van de onderhandelingen met betrekking tot de MiFID en MiFIR tot dusver, een planning van de verdere onderhandelingen en een analyse van de mogelijkheid om de gewenste versterkingen aan te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange

Koopmans

Naar boven