31 531 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2012

Per brief van 14 februari 2012 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de rapportage van het Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems (TISCO).1 Eerder had TISCO op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de begeleiding van de totstandbrenging van een gedragscode om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden ter hand genomen, met zelfregulering als uitgangspunt. Uit de rapportage bleek dat het op dat moment niet mogelijk was om te komen tot een oplossingsrichting die door alle partijen werd gesteund.

In dezelfde brief heb ik aangegeven dat TISCO op basis van de input van deelnemers een aantal ijkpunten heeft geformuleerd waaraan een gedragscode zou kunnen voldoen. Zodoende heb ik het zinvol geacht dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met bestuurders van bedrijven en brancheorganisaties in gesprek gaat over mogelijkheden om via zelfregulering oneerlijke handelspraktijken te bestrijden. Deze gesprekken zijn op dit moment nog gaande. Omdat de gesprekken niet voor de zomer kunnen worden afgerond, zal ik uw Kamer dit najaar informeren over de uitkomsten van de gesprekken. Ook ga ik in die brief in op vervolgstappen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 531 nr. 19.

Naar boven