Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031524 nr. 463

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2020

Op 17 maart jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de COVID-19 aanpak in het mbo en heb ik u het servicedocument toegestuurd waarin de te volgen werkwijze is opgenomen voor mbo-scholen en hun partners (Kamerstukken 31 524 en 25 295, nr. 462). Volgend op de recente ontwikkelingen en aanvullende landelijke maatregelen rond het Coronavirus, heb ik het servicedocument aangepast en geüpdatet.1 Dit heb ik opnieuw gedaan in nauwe afstemming met de MBO Raad, NRTO, JOB, de vakbonden en de Onderwijsinspectie, en met betrokkenheid van de SBB.

Ten opzichte van de versie die ik u op 17 maart jl. heb toegestuurd, zijn de voornaamste wijzigingen in het «servicedocument 2.0»:

  • Diplomeren: Mbo-scholen kunnen meer maatwerk toepassen bij het besluit om een mbo-student een diploma te verlenen. Dit geldt voor alle mbo-studenten die in dit schooljaar kunnen diplomeren. Het blijft uiteraard van belang dat de civiele waarde van het diploma geborgd is. Prioriteit ligt bij onderdelen die meetellen voor diplomering en waarvan behaalde resultaten bepalend zijn voor de slaag-zakbeslissing.

  • BBL-studenten en BPV-uren: Ook hier kunnen mbo-scholen meer maatwerk toepassen. Als de beroepspraktijkvorming (BPV) eerder wordt afgebroken als gevolg van de Coronacrisis, beoordeelt het onderwijsteam of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden.

  • Daarnaast is een aantal paragrafen toegevoegd over onderwerpen die in de eerste versie van het servicedocument nog nadere uitwerking behoefden: de financiële gevolgen voor scholen enerzijds, en ouders en studenten anderzijds, inburgering, educatie, medezeggenschap en Staatsexamens Nt2.

In aanvulling op het servicedocument, heb ik met de MBO Raad een handreiking Verantwoord Diplomabesluit opgesteld, met als doel mbo-scholen handvatten te bieden bij het diplomeren. De Onderwijsinspectie is nauw betrokken geweest bij de handreiking. U vindt deze handreiking als bijlage bij deze brief2.

Zoals ik in mijn Kamerbrief van 17 maart jl. al aangaf, betreft het servicedocument een «werk in uitvoering.» Hetzelfde geldt voor de handreiking Verantwoord Diplomabesluit: de komende tijd moeten wij met zijn allen bezien hoe het Coronavirus zich ontwikkelt en welke eventuele aanvullende implicaties dit met zich meebrengt voor het mbo. Als de situatie hierom vraagt, zal ik het servicedocument en de handreiking Verantwoord Diplomabesluit, samen met voornoemde partners, opnieuw voorzien van een update.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Het servicedocument is gepubliceerd op internet: https://www.mboraad.nl/, https://onderwijsenexaminering.nl/.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.