Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931524 nr. 418

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 418 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2019

In deze brief informeer ik u over de informatievoorziening aan studenten met een beperking. Dit heb ik toegezegd in het debat van 24 april jl., over studenten met een beperking in mbo en ho. In het debat bleek dat de Kamer zich afvroeg of er wel genoeg informatie is over dat thema, zowel voor onderwijsinstellingen als voor studenten. De Kamer had de indruk dat er vooral over het mbo maar weinig te vinden was.

Informatie voor studenten

Studenten met een beperking kunnen informatie vinden op studeermeteenplan.nl. Dit is een website van de rijksoverheid waar informatie over aanmelddata, toelatingseisen en studiefinanciering bijeen is gebracht voor aankomende studenten. Er staat ook informatie op voor studenten met een beperking die behoefte hebben aan extra ondersteuning. De informatievoorziening op de website is echter voor verbetering vatbaar. Daarom heb ik in het debat toegezegd dat de mogelijkheden voor studenten met een beperking er duidelijker zullen worden vermeld.

Informatie voor onderwijsinstellingen

Er zijn twee partijen die medewerkers van onderwijsinstellingen ondersteunen in hoe zij studenten met een beperking bij kunnen staan. Voor hogescholen en universiteiten is er het Expertisecentrum handicap + studie. Voor het mbo is er het Kennispunt MBO Onderwijs en Examineren.

Expertisecentrum handicap + studie

Het Expertisecentrum handicap + studie adviseert instellingen in het hoger onderwijs over de toegankelijkheid voor studenten met een beperking. Het expertisecentrum is onderdeel van CINOP. Het biedt advies en ondersteuning, via projecten, publicaties, en studiedagen. Verder deelt het kennis via www.handicap-studie.nl, nieuwsberichten, Facebook, Twitter en een telefonische infolijn.

Hoewel het expertisecentrum dus primair bedoeld is voor instellingen in het hoger onderwijs, staat er op de website ook informatie voor studenten. Het gaat om zaken als studietips, informatieve blogs van studenten en de factsheet «Financieel Slim Studeren met een beperking». Deze informatie is toegankelijk voor slechtzienden en blinden.

Ook organiseert het expertisecentrum activiteiten voor de doelgroep Studentenwelzijn. En het centrum onderhoudt contacten met LSVb en ISO.

Op de website staat ook informatie voor het mbo.

Het Expertisecentrum handicap + studie ontvangt jaarlijks een subsidie van mijn ministerie voor haar activiteiten. Voor 2019 gaat het om € 684.000.

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering verspreidt informatie en bevordert kennisdeling tussen mbo-scholen. Het kennispunt valt onder MBO Diensten. Het heeft expertise op het gebied van examinering, de kwalificatiestructuur en toelatingsrecht. Het kennispunt beantwoordt vragen van scholen over die thema’s, maakt handreikingen en organiseert bijeenkomsten en conferenties.

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering werkt samen met het Platform Passend Onderwijs van de MBO Raad en ook met het Expertisecentrum handicap + studie. Door de verbinding met de MBO Raad worden zowel bestuurders als functionarissen in de mbo-scholen bereikt.

Een belangrijk thema is passende examinering, waarvoor in 2017 activiteiten zijn gestart. Daarbij gaat het om het verkennen van de ruimte die er in de kwalificatie-eisen voor het mbo zijn om studenten, ondanks een beperking, toch een diploma te kunnen laten halen. Mbo-scholen kunnen casussen indienen en vragen stellen, waarover ze dan juridisch en praktisch advies krijgen. Voor 2019 is hiervoor nog een beperkt budget van € 21.065 beschikbaar. Op de website, www.onderwijsenexamineren.nl, staat een door de MBO Raad, CINOP en het Expertisecentrum handicap + studie ontwikkelde handreiking over passende examinering.

Het Kennispunt ontvangt in 2019 en 2020 jaarlijks ongeveer de € 800.000 voor zijn werkzaamheden. Behalve de bovengenoemde werkzaamheden zijn dat ook de activiteiten voor Leven lang ontwikkelen en voor taal en rekenen.

Verzoek MBO Raad

De MBO Raad heeft de Vaste Kamercommissie, in de aanloop naar het debat over studenten met een beperking in mbo en ho, laten weten dat er behoefte is aan een voorziening of informatiepunt over passend onderwijs cq studeren met een beperking. Daarvoor zou de raad graag de activiteiten van het Kennispunt MBO Onderwijs en Examineren uitbreiden.

Voor het ondersteunen van mbo-scholen bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs, gericht op het vergroten van de toegankelijk van het mbo-onderwijs voor studenten met een beperking, heeft mijn ministerie tussen 2013 en 2016 de MBO Raad subsidie verleend van ruim € 950.000. Naast specifieke themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en acht regionale kenniskringen werd vanuit de subsidie ook door de MBO Raad input geleverd voor een landelijke website over passend onderwijs die door de rijksoverheid werd beheerd. Die website bevatte informatie over passend onderwijs voor zowel po, vo en mbo. In 2016 is besloten die website niet langer in stand te houden, omdat er weinig van de site gebruik werd gemaakt.

Kennelijk is er een nieuwe behoefte. Ik heb met de MBO Raad afgesproken dat wij in overleg gaan over hun verzoek. Over de uitkomsten van dat gesprek zal ik u informeren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven