31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 351 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2018

Hierbij informeer ik u met genoegen dat vandaag een overeenkomst is bereikt met de MBO Raad over onze gezamenlijke ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs in de komende jaren. Bijgevoegd treft u het Bestuursakkoord MBO 2018–2022: Trots, vertrouwen en lef aan1. Dit bestuursakkoord past bij mijn ambitie om meer ruimte en vertrouwen te geven aan het onderwijs. Het bestuursakkoord heeft betrekking op het gehele bekostigde mbo (inclusief het groen mbo) en geldt voor de periode 2018–2022. Het bestuursakkoord gaat uit van de kracht van de regio en het samenspel tussen alle partners daarbinnen.

Het bestuursakkoord bevat de contouren voor de nieuwe kwaliteitsafspraken die vanaf 2019 in werking zullen treden. Tevens bevat het bestuursakkoord afspraken over de manier waarop de sector en ik samen de ambities uit het regeerakkoord, en enkele andere maatregelen die wij als cruciaal zien voor de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs, willen vormgeven. Onderdeel hiervan zijn de voornemens uit het regeerakkoord om de cascadebekostiging af te schaffen, en om de bekostiging van de groene mbo-scholen te harmoniseren met de bekostiging van de reeds door OCW bekostigde mbo-scholen.

Kwaliteitsagenda 2019–2022

In 2019 zal ik nieuwe kwaliteitsafspraken maken met alle individuele, bekostigde mbo-instellingen. De nadruk zal daarbij liggen op regionale vraagstukken. Ik wil met de kwaliteitsafspraken bevorderen dat mbo-scholen met studenten, docenten en haar partners samen in dialoog tot heldere afspraken komen over een ambitieuze, eigentijdse en innovatieve kwaliteitsagenda. Ik vraag daarbij aan de mbo-scholen om aandacht te besteden aan een drietal vraagstukken, die ik vanwege de maatschappelijke urgentie als landelijk prioritair beschouw:

  • Jongeren in een kwetsbare positie

  • Gelijke kansen in het onderwijs

  • Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst (arbeidsmarktperspectief).

Met deze aandachtsgebieden in de kwaliteitsafspraken zal ik ook uitwerking geven aan de ambities uit het regeerakkoord om de kansenongelijkheid te bestrijden, het burgerschapsonderwijs te versterken en het regionaal arbeidsmarktperspectief van mbo-opleidingen aan te scherpen.

Een onafhankelijke commissie zal de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen toetsen en mij adviseren over het toekennen van de kwaliteitsmiddelen en de beloning van goede resultaten. Ik ben verheugd over het feit dat de heer Scheffer – thans gedeputeerde in Gelderland met de portefeuille economie, onderwijs & arbeidsmarkt en internationale betrekkingen – de positie van voorzitter van de onafhankelijke commissie heeft aanvaard. Ik heb vanwege zijn rijke ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt hoge verwachtingen van de samenwerking met de heer Scheffer. De komende maanden zal ik de contouren van de kwaliteitsafspraken nader uitwerken. Ik verwacht uw Kamer hier in het voorjaar van 2018 over te kunnen informeren.

Overige thema’s uit het bestuursakkoord

Naast de kwaliteitsafspraken behandelt het bestuursakkoord belangrijke thema’s zoals het bevorderen van regionale innovatie, Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van een kwaliteitscultuur.

Regionale innovatie • In het bestuursakkoord is afgesproken om sterk in te zetten op de bijdrage van het mbo aan innovatie. De mbo-sector heeft de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Tegelijkertijd moet het mbo innoveren om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving bij te houden. Mbo-scholen krijgen daar van mij meer ruimte voor. Dit sluit ook aan bij de ambitie uit het regeerakkoord om meer ruimte te bieden voor innovatie van het onderwijs en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale behoeften. In het bestuursakkoord wordt onder andere afgesproken om een brigade in te stellen, bestaande uit docenten, studenten en andere deskundigen, die de bestaande regelgeving gaat doorlichten op onnodige belemmeringen voor innovatie.

Leven Lang Ontwikkelen • In het bestuursakkoord zijn er afspraken gemaakt om het publiek bekostigde mbo flexibeler te organiseren zodat beter aangesloten wordt bij de leefwereld van volwassenen. Het is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers dat werknemers inzetbaar blijven. De overheid zorgt wel voor de noodzakelijke randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor daarbij is een doorbraak op «een leven lang ontwikkelen». Overeenkomstig het regeerakkoord wordt het onder andere eenvoudiger om een (vak-)certificaat te halen.

Kwaliteitscultuur en transparantie • De mbo-scholen hebben de afgelopen jaren een sterke kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hun bedrijfsvoering gerealiseerd. Dat rechtvaardigt het vertrouwen om de mbo-scholen meer ruimte te geven voor innovatie en maatwerk aan volwassenen. Bij ruimte en vertrouwen hoort ook de verantwoordelijkheid om maximaal transparant te zijn over prestaties en de verantwoordelijkheid te nemen om te werken aan een sterke kwaliteitscultuur. In het bestuursakkoord zijn daarom afspraken gemaakt over het versterken van de kwaliteitsborging. Daarbij zal ook gestimuleerd worden om meer te gaan werken met vormen van peer review en intercollegiale consultatie. Bijzondere aandacht is er voor de betrokkenheid van studenten. Ik zal samen met de Jongeren organisatie beroepsonderwijs (JOB) bekijken hoe de medezeggenschap optimaal ondersteund kan worden om haar belangrijke rol te spelen bij de verbeteren van de kwaliteitscultuur. Daarnaast zal het ministerie samen met de MBO Raad aan informatieproducten werken om de transparantie voor studenten en partners van het mbo te bevorderen.

Tot slot

Dit bestuursakkoord past bij mijn ambitie om meer ruimte en vertrouwen te geven aan het onderwijs. Het geven van ruimte en vertrouwen vergt anderzijds ook dat de mbo-scholen lef tonen in hun activiteiten en maximaal transparant zijn over prestaties. Dit alles met als doel om de talenten in het mbo optimaal te ontwikkelen en studenten voor te bereiden op de kansen en uitdagingen die de samenleving hen biedt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven