31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2011

In paragraaf 3.3 van mijn brief d.d. 16 februari 2011 over het actieplan mbo «Focus op Vakmanschap 2011–2015» (Kamerstukken 2010–2011, nr. 31 524, nr. 88, pagina 7 en 8) heb ik u gemeld dat het kabinet een actieplan heeft aangekondigd voor de bestrijding van laaggeletterdheid. In reactie op uw brief d.d. 21 april 2011 (2011D21082) deel ik u hierbij mee, dat ik voornemens ben uw Kamer dit actieplan aan te bieden tijdens de nationale week van de alfabetisering (5-9 september).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven