Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 17

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 30 oktober 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel D wordt in artikel 9a na het achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

8a. Op verzoek van de alleenstaande ouder die beschikt over een startkwalificatie en aan wie een ontheffing is verleend als bedoeld in het eerste lid, vult het college de voorziening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, in met een opleiding, als bedoeld in artikel 7.2.2., tweede lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de alleenstaande ouder te boven gaat.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel C wordt in artikel 38 na het achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

8a. Op verzoek van de alleenstaande ouder die beschikt over een startkwalificatie en aan wie een ontheffing is verleend als bedoeld in het eerste lid, vult het college de voorziening in met een opleiding, als bedoeld in artikel 7.2.2., tweede lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de alleenstaande ouder te boven gaat.

III

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel C wordt in 38 na het achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

8a. Op verzoek van de alleenstaande ouder die beschikt over een startkwalificatie en aan wie een ontheffing is verleend als bedoeld in het eerste lid, vult het college de voorziening in met een opleiding, als bedoeld in artikel 7.2.2., tweede lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten of bekwaamheden van de alleenstaande ouder te boven gaat.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de alleenstaande ouder die beschikt over een voldoende startkwalificatie door de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om een beroepsopleidende leerweg op maximaal MBO-4 niveau af te ronden binnen de periode van zes jaar dat deze ouder ontheven kan worden van de arbeidsplicht. Met het voorgaande wordt beoogd dat de arbeidsmarktpositie van de alleenstaande ouder aanzienlijk wordt verbeterd.

Spekman

Spies

Ortega-Martijn


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.