Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 16

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN BRINKMAN EN FRITSMA

Voorgesteld 30 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het volledig loslaten van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders van kinderen tot vijf jaar die een uitkering hebben, indruist tegen het gangbare principe dat iedereen die kan werken ook moet werken;

van mening, dat deze ontheffing van de arbeidsverplichting niet bevorderlijk is voor de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt en voor het tegengaan van armoede in bijstandsgezinnen;

overwegende, dat echter wel ruimte moet bestaan voor alleenstaande ouders om werk en zorg te combineren;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders van kinderen tot vijf jaar wordt gehandhaafd tot aan een grens van minimaal twintig arbeidsuren per week,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Fritsma