Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931519 nr. 13

31 519
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 30 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering van plan is, alleenstaande ouders van hun sollicitatieplicht te ontheffen en hen enkele jaren een opleiding te laten volgen;

overwegende, dat dit ook geldt voor alleenstaande ouders die al (ver) boven een startkwalificatie zitten;

overwegende, dat het van belang is dat deze scholing relevant moet zijn voor de individuele bijstandsgerechtigde, zowel in inhoud als in duurte, en dat daar thans onvoldoende zicht op is;

verzoekt de regering de relevantie van de gevolgde opleidingen te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na in werking treden van de wet te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham