Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931492 nr. 18

31 492
Fiscale vergroening

nr. 18
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2009

Bij brief van 25 juni 2009 (2009D32517) heeft de vaste commissie voor Financiën mij verzocht om in de ministeriële regeling betreffende het verlaagde btw-tarief voor op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden tevens een voorziening te treffen voor rieten daken. Mij is verzocht deze regeling zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding aan de Tweede Kamer toe te sturen.

De nieuwe tariefpost voorziet in tegenstelling tot wat de vaste commissie verwacht niet in een uitwerking bij ministeriële regeling. Wel zal zoals gebruikelijk een nadere toelichting op de nieuwe post B19 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, worden gemaakt.

De toelichtingen op de verschillende categorieën goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt, zijn opgenomen in een verzamelbesluit van 27 september 2007, nr. CPP2007/536M, Stcrt. 2007/195. Dit besluit wordt geactualiseerd waarbij de tariefswijziging voor isolatiewerkzaamheden wordt meegenomen. Het concept voor dit kaderbesluit wordt één dezer dagen conform de (spoed)procedure bij beleidsbesluiten voor commentaar aangeboden aan een aantal beroeps-en brancheorganisaties, zoals VNO/NCW, en andere ministeries.

Vooruitlopend op de publicatie van dit kaderbesluit heb ik er geen bezwaar tegen dat de sector uitgaat van de toelichting voor op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden, die als concepttoelichting (onderdeel van het kaderbesluit) is opgenomen als bijlage1 bij deze brief. Hierin vindt u een uitwerking van het gehanteerde percentage materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten.

Wat betreft de rieten daken is het uitgangspunt dat wordt aangesloten bij de zogenaamde Rc-waarde (warmteweerstand van een constructie). Indien een rieten dak voldoet aan deze voorwaarde kunnen de werkzaamheden aan rieten daken ook onder het verlaagde btw-tarief voor op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden vallen.

De definitieve toelichting op het verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden zal ik uw Kamer sturen zodra deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.