Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231490 nr. 80

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2011

Bijgaand doe ik u ter inzage het overzicht Stand van zaken Compacte Rijksdienst toekomen, zoals door mij toegezegd in het wetgevingsoverleg d.d. 14 november jl. met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

STAND VAN ZAKEN COMPACTE RIJKSDIENST (stand d.d. 14 november 2011)

Programmalijn 1: bedrijfsvoeringsinfrastructuur rijk

Opdracht en doel van het project

Verwachte jaarlijkse besparing

Resultaten 2011

Resultaten 2012

1. Één (administratieve) werkgever rijksdienst (minister van BZK)

€ 10 mln.

– Aansluiting alle ministeries op shared service organisatie P-Direkt;

– Overplaatsingen herindeling departementen gerealiseerd met beperkte administratieve lasten;

– De CAO onderhandelingen zijn vastgelopen; focus nu op niet-CAO onderwerpen

– Implementeren nieuwe werkwijze overplaatsing medewerkers;

– Uitwerking Rijksbrede Werkkostenregeling;

2. Bundelen p&o dienstverlening in p&o shared services (minister van BZK)

€ 24 mln.

– Vaststelling produkten- en dienstencatalogus van het geclusterde Expertisecentrum voor Organisatie- en Personeelsdiensten (EC O&P)

– Organisatorische voorbereiding doorontwikkeling van één EC O&P.

– Opdrachtgeversberaad voor EC O&P is van start gegaan;

– Rijksbreed Expertisecentrum Organisatie- en Personeelsdiensten van start;

– Fusie van de Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering samen met de Rijksacademie voor Financiën en Economie tot de Rijksacademie voor Financien, Economie en Bedrijfsvoering.

3. Huisvesting rijkskantoren (minister van BZK)

€ 132 mln.

– Besluitvorming over huisvestingsplannen ministeries Den Haag en rest van Nederland afgerond;

– Besluitvorming over nieuw huisvestingsstelsel is afgerond.

– Nieuwe normen voor huisvesting zijn vastgelegd.

– Opstellen masterplannen voor de rijkshuisvesting in eigendomspanden (loopt door in 2013);

– Invoering nieuwe huisvestingsstelse (loopt door in 2013);

– Eén beveiligingsbeleid en uitvoering voor Haagse Rijkskantoren.

4. Ict infrastructuur (minister van BZK)

– vermindering datacenters van ruim 60 naar 4 á 5 datacenters.

– Inrichten van één ICT beveiligingfunctie voor de rijksdienst;

– Inzichtelijk maken van de gebruikte software binnen de rijksdienst en harmonisatie van de aanschaf van software.

€ 90 mln.

– Besluitvorming over deelname rijksorganisaties;

– Start voorbereiding inrichting datacenters Haagse km2 en tijdelijke oplossing nieuwbouw VenJ en BZK;

– Hergebruik toegepast op enkele deelterreinen (bijv. digitalisering)

– I-strategie recent naar TK.

– Realisatie datacentrum voor BZK en VenJ;;

– Start inrichting één ICT beveiligingsfunctie;

– Licentiebeheer / hergebruik:

– inrichting site hergebruik

– terugdringing gebruikte applicaties en licenties departementen.

5. Verminderen rijksinkooppunten en vraagbundeling (minister van BZK)

Van 350 naar enkele tientallen inkooppunten.

€ 180 mln.

– Kaderstelling voor inkooppunten vastgesteld;

– Inkoopuitvoerings-centrum (IUC) aangemeld.

– Aanwijzing Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) (verwachting ongeveer 20 IUC’s);

– start TenderNed.

– Start van het Haagse IUC met BZK, FIN en VWS;

– Aansluiting SZW ;

– Start 5 andere IUC’s;

– Resterende IUC’s gaan in 2013 van start;

– Aanwijzing van nieuwe categorieën voor rijksbrede samenwerking op terrein van generieke inkoop.

Programmalijn 2: Concentratie van de bedrijfsvoering bij de kerndepartementen

(implementatie van deel 1 bedrijfsvoeringsinfrastructuur in Den Haag)

Opdracht en doel van het project

Verwachte jaarlijkse besparing

Resultaten 2011

Resultaten 2012

6. Één facilitaire dienstverlener Haagse kantoren (minister van BZK)

Wordt per aansluiting bepaald.

– FM Haaglanden bedient BZ, BZK, I&M, SZW, VenJ.

– Aansluiting OCW en VWS;

– Intentie tot aansluiting van Financiën (per 2013);

– Intentie tot aansluiting van AZ en EL&I (per 2014);

7. Één ICT dienstaanbieder beleidskernen + nauw-verbonden organisaties uitvoering (minister van BZK)

€ 30 mln.

– I&M, VWS en SZW hebben hun ICT gebundeld in SSO ICT-werkplekbeheer.

– Overdracht SSO ICT van I&M naar BZK;

– Aansluiting van BZK en locatie voormalig VROM bij SSC ICT Den Haag.

8. Inrichting Haagse inkoopfunctie (minister van BZK)

Zie bij 5.

– Aanwijzing Haagse Inkoopsamenwerking als Inkoopuitvoeringscentrum.

– Start Haags IUC met BZK, VWS en FIN;

– Naar verwachting sluit SZW aan. Binnen uiterlijk 2 jaar aansluiting van ministeries AZ en BZ.

9. Één verlener van ondersteunende diensten t.b.v. de internationale functie van het rijk (minister van BZ)

Wordt per aansluiting bepaald.

– Shared Service Organisatie voor de Internationale Functie zal volgens groeimodel (plateauplanning) tot stand komen.

– Start implementatie op basis van groeimodel.

Programmalijn 3. Ontdubbelen van uitvoering en toezicht

Opdracht en doel van het project

Verwachte jaarlijkse besparing

Resultaten 2011

Resultaten 2012

10. Clustering rijksincasso

(minister van VenJ)

Alle rijksincasso’s worden geclusterd bij het CJIB. Het ministerie van V&J laat het CJIB doorontwikkelen tot de dienstverlener voor de rijksdienst op dit terrein.

Het ministerie doet voorstellen voor het harmoniseren van wet- en regelgeving op het terrein van rijksincasso zodat de omslag van zaaksgerichte incasso naar persoonsgerichte incasso kan worden gemaakt bij het rijk.

€ 40 mln.

– Herijking plan door groter aantal organisaties bij de rijksoverheid dat incassotaken verricht;

– Routepad voor overdracht van incassotaken naar CJIB gereed;

– Start geclusterde toetreding deelnemende organisaties bij de rijksoverheid via een gefaseerde overgang.

11. Clustering backoffice subsidies (minister van EL&I)

Analyseer de samenhang van de subsidie processen; formuleer hoe een zinvolle procesmatige clustering van deze uitvoeringsprocessen kan worden gerealiseerd; formuleer op basis van het bovenstaande een voorstel hoe clustering organisatorisch kan worden vormgegeven.

€ 25 mln.

– Besluit tot clustering van subsidies bedrijven bij AgentschapNL;

– Besluit tot een gezamenlijke uitvoering van SZW, VWS en OCW van subsidies aan instellingen.

– Implementatie inbedding subsidies aan bedrijven bij AgentschapNL;

– Implementatie inbedding subsidies aan instellingen bij gezamenlijke uitvoerder van SZW, VWS en OCW;

– Vaststelling uniform subsidieuitvoeringskader

– Interbestuurlijke afstemming + besluit over clustering uitvoering van Europese subsidies voor EU-fondsen-periode van 2014–2021.

12.Inkomens-ondersteuning/ voorziening burgers

(minister van SZW)

Kom met voorstellen om bestaande regelgeving met betrekking tot inkomensoverdrachten verder te vereenvoudigen en te harmoniseren en breng daarvan de consequenties in kaart, zodat clustering mogelijk wordt. Betrokken zijn de Belastingdienst (toeslagen), de Dienst Uitvoering Onderwijs, SVB en UWV.

€ 135 miljoen

– Besluitvorming over de follow up voorstellen (o.a. vaststelling uniform uitvoeringsconcept, samenvoegen van regelingen, hergebruik van gegevens, gemeenschappelijke voorziening overdracht gegevens, beperking (complex) overgangsrecht, gezamenlijke expertisecentra voor complexe taken, afstemmen internetportalen).

– Implementatie besluiten.

13. Cluster vastgoed

(minister van FIN)

Verken de besparingsmogelijkheden/rendementsvergrotingen voor het vastgoed van de rijksdienst. De verkenning heeft betrekking op 8 vastgoeddiensten, op zowel het grondbezit als het gebouwenbezit.

€ 115 mln

– Besluit over clustering van rijksvastgoeddiensten (in ieder geval Rgd en RVOB) tot het Rijksvastgoedbedrijf;

– Strategische kaders voor het rijksvastgoed worden voortaan centraal vastgesteld en daardoor wordt het beter mogelijk rendement op het vastgoed te behalen.

– Opstellen plan van aanpak en voorbereiding start nieuwe organisaties;

– Start uiterlijk 1 januari 2014, of zoveel eerder als mogelijk blijkend uit plan van aanpak.

14. Rijksinspecties/toezicht fysieke veiligheid bedrijven (minister van IenM)

Werk voorstellen uit m.b.t. het clusteren van inspectiediensten toezicht fysieke veiligheid bedrijven. Laat zien wat de effecten hiervan zijn op de vermindering van de toezichtlast, de vermindering van de uitvoeringskosten alsmede de kwaliteitsverbetering in het toezicht.

PM

– Besluit tot fusie Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-inspectie tot Inspectie Leefomgeving en Transport;

– Besluitvorming over clustering van toezichtstaken op het terrein van fysieke veiligheid bij de nieuwe Inspectie Leefomgeving en Transport.

– Nieuwe Inspectie Leefomgeving en Transport van start.

15. Toezichthouders niet-financiële markten (minister van EL&I)

Werk uit op welke wijze de toezichthouders Nma, OPTA en de Consumentenautoriteit kunnen worden geclusterd. Betrek in deze verkenning ook de marktmeesterstaak van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

€ 7 miljoen

– Besluit tot fusie Nma, OPTA en CA + brief aan TK hierover;

– Rapportage over afbakening nieuwe toezichthouder en NZa;

– Besluit over invoeringswet voor fusieorganisatie van Nma, OPTA en CA; wetsvoorstel ligt bij RvS.

– Oprichting en inrichting nieuwe gefuseerde organisatie.

16. Beleidsuitvoering minder arbeidsintensief (SG-Overleg)

Voorstellen op de terreinen van alle ministeries voor een minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering.

PM

– Eerste ambtelijke voorstellen zijn opgeleverd, die nu vervolg krijgen met nadere uitwerking.

 

Totaal verwachte jaarlijkse besparing

€ 788 mln + pm

N.B. deze besparingen dienen ter invulling van de reeds ingeboekte taakstellingen