Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231490 nr. 72

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2011

In mijn brief van 8 juli 20111 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA). In deze brief ben ik onder meer ingegaan op de vormgeving van de nieuwe toezichthouder. De nieuwe toezichthouder krijgt een collegiaal bestuur, bestaande uit drie personen. De organisatiestructuur wordt gebaseerd op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht. Het collegiaal bestuur waarborgt de samenhang tussen deze drie pijlers. Met de samenvoeging wordt de effectiviteit en efficiëntie van het markttoezicht vergroot.

De samenvoeging van de drie toezichthouders tot één nieuwe toezichthouder krijgt gestalte via twee separate wetstrajecten: een instellingswet en een materiële wet. De instellingswet regelt de instelling van de nieuwe toezichthouder. De onafhankelijkheid van de toezichthouder zal hierin goed worden gewaarborgd. In de materiële wet wordt stroomlijning en vereenvoudiging van procedures en bevoegdheden geregeld. In het kader van dit traject zal ik ook goed kijken naar consumentenbescherming en gedragstoezicht. Dit wetstraject is complexer dan de instellingswet. Zoals ik tijdens de voortzetting van het Algemeen Overleg over toezicht op 15 september jl. met de vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heb aangegeven, streef ik ernaar dit materiële wetsvoorstel in de loop van 2012 bij uw Kamer in te dienen.

Inmiddels heeft de Ministerraad het wetsvoorstel voor de instellingswet aanvaard en ermee ingestemd dat het voor advies bij de Raad van State aanhangig wordt gemaakt. Ik streef ernaar om het wetsvoorstel begin 2012 bij uw Kamer in te dienen. Vooruitlopend hierop vind ik het van belang om uw Kamer alvast te informeren dat in het wetsvoorstel wordt voorgesteld de nieuwe toezichthouder de naam «Autoriteit Consument en Markt» (ACM) te geven. Er is voor deze naam gekozen, omdat deze de doelstelling van de ACM helder en duidelijk tot uiting brengt: markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490, nr. 69.