Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931490 nr. 4

31 490
Vernieuwing van de rijksdienst

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2008

Het kabinet heeft besloten € 250 miljoen te investeren in projecten voor een kleinere en betere Rijksdienst. De investeringsimpuls markeert een belangrijke mijlpaal in de Vernieuwing van de Rijksdienst. In deze brief stel ik u op de hoogte van projectvoorstellen die gefinancierd zullen worden uit deze middelen.

Achtergrond

In het Coalitieakkoord is besloten tot afslanking van de rijksdienst onder toekenning van een budget voor flankerend beleid. In pijler zes van het coalitieakkoord: een dienstbare publieke sector, is voor de jaren 2008–2011 in totaal € 538 miljoen vrijgemaakt. Dit bedrag is beschikbaar zowel voor een sociaal plan als voor innovatieve investeringen, waaronder in ICT. Het kabinet heeft de uitwerking van deze beleidsplannen neergelegd in de Nota Vernieuwing van de Rijksdienst (VRD) die in september 2007 aan de Tweede Kamer is aangeboden. De plannen moeten leiden tot een kleinere en betere rijksoverheid.

Begin 2008 is besloten over een sociaal beleidskader en de daarmee gemoeide kosten voor de periode tot en met 2011. Het gaat om een bedrag van € 120 mln. Dat wordt gebruikt om de sociale gevolgen van de vernieuwing en met name de afslanking op te lossen. Dit betekent dat er € 418 miljoen beschikbaar is voor innovatieve investeringen voor een betere en kleinere Rijksdienst.

Toekenning middelen voor een betere en kleinere Rijksdienst

De departementen hebben voorstellen ingediend voor innovatieve investeringen en een beroep gedaan op centrale financiering. De ingediende voorstellen zijn beleidsmatig, projectmatig en financieel getoetst op haalbaarheid, risico’s en bestuurbaarheid. De in deze brief genoemde projecten leveren een bijdrage aan de doelstelling van een betere en kleinere Rijksdienst. Naar aanleiding van de uitkomsten van de toetsing heeft het kabinet afspraken gemaakt over de bestuurbaarheid van projecten en beheersbaarheid van kosten.

In totaal wordt van de beschikbare € 418 miljoen, nu ca. € 250 miljoen geïnvesteerd. Daarvan wordt het merendeel toegevoegd aan de verschillende departementale begrotingen. Daarnaast wordt voor grootschalige programma’s als E-inspecties, Digitale Werkomgeving Rijk en Digitaal Klantdossier een bedrag van 77,4 miljoen gereserveerd. Investeringsgelden voor deze complexe projecten zullen op de begroting beschikbaar komen, nadat een gedegen projectplan wordt opgeleverd per implementatiefase. Het kabinet beoogt door toekenning per fase (opknippen) deze programma’s beheersbaar te houden. In onderstaand overzicht worden de projecten met naam vermeld en is aangegeven welke minister verantwoordelijk is voor realisatie van het project.1

kst-31490-4-1.gif

Monitoring en verantwoording van de uitvoering

Voor wat betreft grote ICT-projecten is reeds eerder het volgende afgesproken. Alle projecten met een ICT-component van meer dan € 20 mln vallen onder de besluiten zoals opgenomen in mijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 juni jl.2. Het gaat daarbij om kaderstellende eisen aan projectplannen, reviews en architectuur. De DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk ziet toe op de naleving van deze afspraken. De Kamer wordt jaarlijks over de uitvoering van de afspraken geïnformeerd. Tevens wordt bij de uitvoering van alle ICT-projecten rekening gehouden met de uitgangspunten van het kabinetsbeleid Nederland Open in Verbinding.

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van projecten ligt bij de desbetreffende minister. Deze legt over de besteding van de toegekende middelen verantwoording af via de eigen begroting. Interdepartementale vernieuwingsprojecten maken deel uit van de Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst. In de tweede Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst zal een paragraaf worden opgenomen over de voortgang op de verschillende projecten. De tweede Voortgangsrapportage zal eind 2008 naar de Tweede Kamer verstuurd worden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

De budgetten voor de projectvoorstellen worden bij Najaarsnota overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen, voor zover zij betrekking hebben op het jaar 2008. De meerjarig toegekende budgetten zullen bij Voorjaarsnota 2009 worden overgeheveld.

XNoot
2

TK 26 643, nr. 128.