Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031490 nr. 270

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 270 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2020

Op 19 december 2019 heeft uw Kamer ingestemd met de nader gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. (Kamerstuk 31 066, nr. 570). De motie betreft het verzoek om een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van de Algemene Bestuursdienst (ABD). In deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik uitvoering zal geven aan deze motie.

In overeenstemming met de wens van uw Kamer zal ik het functioneren van de ABD in brede zin laten onderzoeken, zodat inzicht wordt verkregen in de vraag of de ABD nog in voldoende mate bijdraagt aan de gewenste kwaliteit van de top van de Rijksdienst1.

Het onderzoek zal in elk geval ingaan op de volgende onderwerpen:

  • De wijze waarop het functioneren van de topambtenaren wordt gemonitord en getoetst, en hoe opvolging wordt gegeven aan conclusies en afspraken;

  • Het systeem van werving en selectie;

  • De mate van instroom, doorstroom en uitstroom;

  • Het spanningsveld tussen mobiliteit en het behoud van kennis/inhoudelijke expertise en ervaring;

  • De zoekperiode van twee jaar en de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven voor leden van de topmanagementgroep2;

  • Het stelsel te bezien in internationale context;

  • De mate waarin de rijksoverheid een aantrekkelijke werkgever is voor (potentiële) topambtenaren; hierbij zullen ook de resultaten betrokken worden uit het onderzoek «Een toekomstige topmanagementgroep»3(bijgevoegd). Uiteraard wordt waar mogelijk nu reeds uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek.

Ik ben in gesprek met een aantal partijen die het onderzoek kunnen gaan uitvoeren. Daarbij houd ik rekening met het feit dat de onderzoeksvragen zeer verschillend van aard zijn en mogelijk niet door één partij uitgevoerd kunnen worden. Ik neem hierbij uitdrukkelijk de wens van uw Kamer mee het onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden. Zodra bekend is wie het onderzoek gaat uitvoeren, zal ik u nader informeren over die keuze en het tijdschema van het onderzoek. Uiteraard zal ik na afronding van het onderzoek de resultaten, vergezeld van een appreciatie van het kabinet met u delen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Bijlage feiten en cijfers Algemene Bestuursdienst – 2019, Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

«Een toekomstbestendige topmanagementgroep – Naar een groter aantal beschikbare kandidaten», onderzoek in opdracht van Bureau Algemene Bestuursdienst, uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, november 2019, Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.