31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 192 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2015

Inleiding

Eén van de afspraken in het Regeerakkoord 2010 was het samenvoegen van alle departementale auditdiensten tot de Auditdienst Rijk (ADR). Sinds 1 mei 2012 vervult de ADR, als onderdeel van het Ministerie van Financiën, de interne auditfunctie voor de departementen1. Mede gezien de maatschappelijke discussies rond het accountantsberoep heeft de ADR het initiatief genomen om zich te laten toetsen. Een extern onderzoeksbureau heeft onderzocht of het stelsel van kwaliteitsbeheersing voldoet aan de daaraan gestelde vaktechnische eisen.

Ik wil de resultaten van het onderzoek (weergegeven in twee deelrapporten) en de reactie daarop van de ADR graag met u delen2.

Het onderzoek

Uitkomst van het onderzoek is dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing overwegend effectief werkt, maar op onderdelen nog verbetering behoeft. Dit geldt met name voor (onderdelen van) het systeem van kwaliteitsbewaking en voor de planningsfase en dossiervoering in het auditproces. Er gaat veel goed, maar op de genoemde onderdelen moet en wil de ADR verbeteren teneinde de kwaliteit te bereiken die de ambitie van de dienst weerspiegelt.

Reactie van de ADR op de rapportage

Het rapport geeft helder weer waar de ADR nu staat. Als jonge organisatie heeft de ADR de lat ten aanzien van kwaliteit hoog gelegd. De noodzaak daartoe is evident, geredeneerd vanuit de taak van de dienst in het publieke domein: de controle van publiek geld. In de context van een zich voortdurend ontwikkelende organisatie staat deze hoge ambitie ten aanzien van kwaliteit voorop. De hele organisatie moet dit in zijn dagelijks werk laten zien.

De ADR constateert zelf op basis van het rapport dat het nog beter kan en beter moet. De bestaande maatregelen gericht op de borging van kwaliteit (onder andere interne en externe kwaliteitstoetsing, een up to date vaktechnisch handboek, het opleidingsprogramma) worden aangevuld en verscherpt. Verder richt de aandacht zich eerst en vooral op het bewustzijn bij de medewerkers van de ADR dat de vaktechnische kwaliteit van het werk boven alle twijfel verheven moet zijn. Hiervoor is – ook op individueel niveau – permanent aandacht nodig.

Op korte termijn worden enkele noodzakelijke aanpassingen in het vaktechnisch handboek doorgevoerd en wordt een «compliance»-functie ingericht. Deze dient voor het toezicht op de juiste toepassing van de geldende beroepsregels voor accountants, IT-auditors en operational auditors. De interne kwaliteitstoetsing wordt aangescherpt en er is gerichte aandacht voor de parate vakkennis. Voor de middellange termijn wordt een verdere professionaliseringsslag voorzien. Daartoe wordt eerst een op de organisatie gerichte oorzakenanalyse uitgevoerd. Daarnaast was al voorzien dat in het voorjaar van 2016 de evaluatie van het functioneren van de ADR over de eerste drie jaar van zijn bestaan wordt afgerond. De resultaten daarvan zullen eveneens bijdragen aan verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering.

Tot slot

Ik waardeer het zeer dat de ADR zelf het initiatief heeft genomen om onderzoek te laten doen naar het kwaliteitsstelsel. De in gang gezette verbeteracties geven vertrouwen dat de beoogde kwaliteitsverbetering daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Voor de zomer van 2016 ontvangt u nader bericht over de voortgang.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Met de aansluiting van de Auditdienst Defensie per april 2014 is het proces van samenvoegen afgerond.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven