31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 108

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering, bovenop taakstellingen uit het verleden, een forse taakstelling tot verkleining van de rijksdienst moet uitvoeren en dat die taakstelling opnieuw vraagt om ingrijpende beslissingen inzake de rijkshuisvesting;

overwegende dat het nog verder verdwijnen van rijksdiensten uit dunbevolkte gebieden en regio's met een eenzijdige economische structuur relatief grote gevolgen heeft;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de taakstelling door middel van tijdige en actieve coördinatie tussen alle betrokkenen organisaties te voorkomen dat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland per saldo onevenredig worden getroffen;

verzoekt de regering voorts, voor 1 juli 2013 de per provincie uitgewerkte plannen voor herhuisvesting van rijksdiensten inclusief defensie, politie, justitie, gevangeniswezen, UWV, Kamers van Koophandel, inspecties en andere zbo's aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Van der Linde

Paulus Jansen

Naar boven