Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031487 nr. 6

31 487
Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 september 2009

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Militair Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd dat luidt:

2. Niet strafbaar is de militair die geweld gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de regels die voor de uitoefening van die taak zijn vastgesteld.

B

Artikel 71 komt te luiden:

Artikel 71

In dit wetboek wordt onder oorlog mede verstaan: een gewapend conflict dat niet als oorlog kan worden aangemerkt en waarbij het Koninkrijk is betrokken, hetzij ter individuele of collectieve zelfverdediging, hetzij tot herstel van internationale vrede en veiligheid.

C

Artikel 71a wordt gewijzigd als volgt:

In het eerste lid wordt «de artikelen 71 en 71b» vervangen door «de artikelen 71b en 72».

D

Artikel 75, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. hetzij strijdkrachten van die mogendheden gemeenschappelijk optreden met strijdkrachten van de Staat in een gewapend conflict als bedoeld in artikel 71;

Toelichting

De nota van wijziging strekt ertoe de vormgeving van artikel I in overeenstemming te brengen met de aanwijzingen 234 en 235 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De inhoud van artikel I is ongewijzigd gebleven.

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch-Ballin