31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2019

In het plan van aanpak witwassen dat Minister Grapperhaus en ik op 30 juni 2019 aan uw Kamer hebben aangeboden is aan uw Kamer gemeld dat wij ons inzetten voor een Europese toezichthouder om tot een effectievere aanpak van witwassen op Europees niveau te komen (Kamerstuk 31 477, nr. 41). Het non-paper dat ik daarvoor met DNB en AFM heb opgesteld was als bijlage opgenomen bij het plan van aanpak. Zoals in het plan van aanpak stond, was het non paper bedoeld als een start van de discussie in Brussel. De inzet was om met andere lidstaten samen te werken aan een meer aangescherpt gezamenlijk paper.

Ik informeer uw Kamer bij deze graag dat ik samen met Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Letland een paper heb opgesteld om de Europese discussie verder te richten1. De inzet is effectief Europees toezicht op witwassen en terrorismefinanciering in de hele Europese Unie. De komende tijd zal daarover in Europa veel gesproken worden. Ik draag, met de lidstaten waarmee ik samenwerk, daarbij actief uit dat een onafhankelijke Europese toezichthouder essentieel is.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven