31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 16 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toezichthouders op de financiële markten als taak hebben om bestuurders van financiële instellingen te toetsen op hun betrouwbaarheid en geschiktheid;

overwegende dat AFM/DNB en de ECB op aanwijzing van DNB ook tot hertoetsing van bestuurders over kunnen gaan als hier een «redelijke aanleiding» voor is, maar dat «redelijke aanleiding» verder niet is gespecificeerd;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om wettelijk vast te leggen of anderszins te borgen dat in elk geval bij een schikking, boete of veroordeling (van een nader te bepalen minimale omvang) bij een financiële instelling standaard over wordt gegaan tot hertoetsing van de verantwoordelijke beleidsbepalers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Bruins

Snels

Nijboer

Naar boven