31 474 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 3 juli 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om vooruitlopend op een bredere afweging in het kader van mobiliteitsaanpak € 10 mln. uit te trekken voor een generieke verbetering van de OV-kwaliteit, nader in te vullen bij mobiliteitsaanpak (amendement 31 474 A, nr. 8).

De dekking van dit amendement komt uit de beleidsreserves bij het ministerie van Financiën.

Cramer


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.

Naar boven