31 466 Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg

Y GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER LETTER W

Voorgesteld 5 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat regionale elektronische patiëntendossiers veelal niet voldoen aan de in vigerende wetgeving (BIG, WGBO, WBP) gestelde eisen,

overwegende, dat de regionaal gehanteerde methoden en begrippen niet eenduidig zijn en dus multi interpretabel,

overwegende, dat een ontwikkeling van onderop het meest kansrijk is om te komen tot eenduidige dossiervorming en daarom beperking van het gegevensverkeer tot de regionale schaal vooralsnog de voorkeur verdient,

verzoekt de regering binnen de wettelijke kaders van WBP, BIG en WGBO te komen tot een nadere wettelijke regeling van:

  • normen en standaarden voor zowel digitale dossiervorming en -ontsluiting, als de overdracht van gegevens

  • eisen met betrekking tot de veiligheid,

  • toezicht, handhaving en sancties,

  • inzage door de patiënt, het verstrekken van afschrift aan de patiënt en transport van gegevens op verzoek van de patiënt,

teneinde veilig digitaal transport van gegevens (zowel pull als push) mogelijk te maken tussen zorgverleners binnen een regio,

verzoekt de regering voorts de mogelijkheden te onderzoeken van een elektronische zorgpas, die recht doet aan de zeggenschap van de patiënt over het eigen medisch dossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tan

Hamel

Slagter-Roukema

Dupuis

Thissen

Van den Berg

Naar boven