31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

X MOTIE VAN HET LID TAN C.S.

Voorgesteld 29 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat naar het oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens tot heden aan de verwerking van patiëntgegevens door een landelijk schakelpunt de wettelijke basis heeft ontbroken,

overwegende, dat de bezwaren met betrekking tot het voorliggende wetsvoorstel zich concentreren op de functie van het Landelijk Schakel Punt en de wettelijke vastlegging daarvan,

overwegende, dat bij motie van 5 juli 2010, 31 466, O1, de Kamer de regering heeft verzocht de verdere invulling van een landelijk schakelpunt te bevriezen, en dat de minister de Kamer daarbij heeft medegedeeld dat een landelijk schakelpunt zonder wettelijke regeling ongewenst is,

verzoekt de regering alles te doen wat in haar vermogen ligt om verdere beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tan

Dupuis

Slagter-Roukema

Hamel

Thissen

Van den Berg


X Noot
1

Gewijzigde motie van het lid Tan c.s. ter vervanging van die gedrukt onder letter K.

Naar boven