31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

W MOTIE VAN HET LID TAN C.S.

Voorgesteld 29 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat regionale electronische patiëntendossiers niet op orde zijn en niet voldoen aan de in vigerende wetgeving (Wet BIG, WGBO, WBP) gestelde eisen,

overwegende, dat regionaal gehanteerde methoden niet eenduidig zijn en dus multi-interpretabel,

overwegende, dat opbouw van onderop in de regio het meest kansrijk is,

verzoekt de regering binnen de wettelijke kaders van WBP, Wet BIG en WGBO te komen tot wettelijke regeling van normen en standaarden voor beveiliging van digitale dossiervorming en -ontsluiting, alsook van toezicht en handhaving, teneinde elektronisch digitaal (push en pull) transport van gegevens mogelijk te maken in en tussen regionale zorgverleners, bij het berichtenverkeer tussen zorgverleners, bij inzage door de patiënt, bij het verstrekken van afschrift aan de patiënt, en bij transport van gegevens op verzoek van de patiënt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tan

Hamel

Thissen

Slagter-Roukema

Dupuis

Van den Berg

Engels

Naar boven