31 466 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

AC BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2011

Bijgaand treft u conform mijn toezegging de onderzoeksopdracht aangaande de evaluatie van het besluitvormingsproces inzake het EPD-traject aan. De onderzoeksperiode betreft de periode 2002 tot 2011.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onder leiding van prof. dr. Mark van Twist. Hij zal vanuit de NSOB enerzijds worden ondersteund door onderzoekers die het vermogen hebben het besluitvormingsproces zorgvuldig en precies in kaart te brengen via een deugdelijke empirische analyse1, terwijl anderzijds ook wetenschappers worden betrokken die ondersteuning kunnen bieden bij de bestuurlijke duiding van de onderzoeksbevindingen2.

Zoals toegezegd leg ik hierbij het onderzoeksvoorstel3 aan u voor. Ik verzoek u mij eventuele aanvullende opmerkingen op korte termijn te kenbaar te maken zodat het onderzoek zo spoedig mogelijk kan aanvangen. De onderzoekers is verzocht de evaluatie uiterlijk in week 51 van dit jaar op te leveren.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

dr. V. Eiff, dr. M. Schulz en drs. M. de Wal.

X Noot
2

prof.dr. P 't Hart en dr. M. van der Steen.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 114709.100.

Naar boven