Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931446 nr. 28

31 446
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)

nr. 28
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOCHOVE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27

Ontvangen 10 februari 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden: Het eerste tot en met vierde lid komen te luiden:.

b. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het derde lid worden de bedragen, genoemd in de artikelen 17, tweede lid (bij minimum-inkomensijkpunt behorende normhuur), en 18, derde lid (bij referentie-inkomensijkpunt behorende normhuur), bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari van elk jaar gewijzigd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand, naar redelijke verwachting wordt gewijzigd in het tijdvak dat loopt van 1 januari van het aan het berekeningsjaar voorafgaande jaar tot 1 januari van het berekeningsjaar, indien dat percentage lager is dan het in het derde lid bedoelde percentage.

2. In onderdeel 2 wordt «vijfde lid (nieuw)» vervangen door: zesde lid.

3. Onderdeel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede «zesde lid (nieuw)» wordt vervangen door: zevende lid.

b. De aanduiding «6» wordt vervangen door: 7.

c. De zinsnede «eerste, tweede en derde lid» wordt vervangen door: eerste, tweede, derde en vierde lid.

d. De zinsnede «de bedragen, bedoeld in het vierde en vijfde lid» wordt vervangen door: de bedragen, bedoeld in het vijfde en zesde lid.

e. De zinsnede «de bedragen, bedoeld in het vijfde lid,» wordt vervangen door: de bedragen, bedoeld in het zesde lid.

4. In onderdeel 4 wordt «zevende lid (nieuw)» vervangen door «achtste lid», wordt «7» vervangen door «8» en wordt «het eerste tot en met zesde lid» vervangen door: het eerste tot en met zevende lid.

5. In onderdeel 5 wordt «achtste lid (nieuw)» vervangen door «negende lid», en wordt «8» vervangen door «9»..

II

In artikel I, onderdeel L, wordt «artikel 27, achtste lid» vervangen door: artikel 27, negende lid.

III

In artikel II, eerste lid, wordt «artikel 27, eerste, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 27, eerste, tweede, derde en vierde lid.

Toelichting

In dit amendement wordt vastgelegd dat de jaarlijkse indexering van de normhuren plaats vindt op de voor de huurder meest gunstige wijze. Dit kan met het percentage van de verwachte gemiddelde huurprijsontwikkeling zijn of met het percentage van de bijstandontwikkeling voor gehuwden. De keuze vindt automatisch plaats na berekening van de meest gunstige wijze.

De regering stelt in het wijzigingsvoorstel voor om de keuzevrijheid tussen de berekeningswijzen te verwijderen en bij wet te regelen dat de normhuur de ontwikkeling van de huurprijs volgt. Dit omdat het hierdoor ontstane automatisme tot een vereenvoudiging van de huurtoeslag leidt. De ondertekenaars zien het voordeel, maar kiezen voor een automatische keuze voor de meest gunstige berekeningswijze voor het komende jaar (of de ontwikkeling van de huurprijs of de ontwikkeling van het prijspeil volgen). Na het beschikbaar komen van de daarvoor benodigde prognoses, kunnen de uitvoeringsinstanties de normhuur voor het komende jaar bepalen en vervolgens toepassen.

Van Bochove

Depla

Jansen